Sammuu kee qori - Hiibboo 1

Mee sirriitti xiinxaliitii, hiibboo kana hiikuu yaali mee.

Milkii gaarii!

Hiibboo 1

Warqeen torba fuulakee taa'eera. Isaan keessaa inni tokko kan gowwomsaati (kan dhugaa hintaane). Hangaanis warra kaanirraa salphata. Madaala hangaa cimdii ittiin madaaltu qabda. Garuu yeroo lama qofaaf itti fayyadamta.

Akkamitti isa gowwomsaa (dhugaa hintaane) adda baafta?

Deebii isaa argachuu gajjallaa ilaalaa

Deebii Isaa:

Warqee sadi sadi madaallii gara lamaanuu irra kaa'i.

Yoo walqixa madaalan, warqeen lafa jiru isa dhugaa hintaanedha, jechuudha.

Yookaan ammoo, kanneen madaaliirratti salphatan sadan fuudhi.

Kanneen keessaas warqeewwan lama fuudhiitii, tokko mirgarra, isa kaan ammoo bitaarra kaa'i.

Walqixa hin madaalan taanaan, warqeen ati madaallii irra hinkeenye sun isa gowwomsaati jechuudha.

Yoo kun tahuu baate, warqee lamaan keessaa inni salphate, warqe sirrii hintaanedha jechuudha.