Sammuu kee qori - Hiibboo 4

Sammuun keessan akka qortan barbaanna.

Aannan lafatti akka hin balleessine!

Milkii gaarii!

Aannan gannammu Image copyright Getty Images

Hiibboo 4

Namichi aannan gurguru tokko, qabeewwan qullaa lama qaba: tokko litira sadii, tokko litira shan qabata.

Namni kun osoo aannan hin dhangalaafne akkamiin litira tokko safaruu danda'a?

Deebii isaaf gadi dabarsaa

The answer

Jalqaba qabee litira sadii qabatu guuta. Isa sanas kan litirii shan qabutti garagalcha. Ammas isa litirii sadii qabatu guuta. Achiimmoo haga inni abbaa litirii shanii guututti itti naqa. Dhumarratti jookii litira sadii qabatu keessatti kan hafu litira tokko qofa ta'a jedhuudha.