Sammuu keeqori- Hiibboo 6

Shaakkalli sammuu har'aa kana naaf deebiisuu dandeessaa?

Gaaffichi ariifataa waan ta'eefuu, hatattamaan deebii sirrii kennuu dandeessaa?

Milkii Gaarii!

Bears Image copyright Getty Images

Hiibboo 6

Ergamaaf manaan ala jirta. Achinis jalqaba gara kibbaatti kiloomeetira 5, boodas gara lixaatti kiloomeetira 5, itti aansuun ammoo gara kaabaatti kiloo meetira 5 imaluun bakkuma dura jalqabdeetti of agarte!

Eergama irra osoo jirtuus, bineensa biirii (bear) jedhamu agarte. Bifti bineensichaa maal fakkaata ture?

Deebii isaa argachuuf asi irratti cuqaasi.

Deebii isaa ragachuuf asi irratti cuqaasi

Deebiinsaa Isaa

Deebiin Adiidha kan jedhuudha.

Dachii tana irratti bakka ati gara kibbaatti kiloomeetira 5, achiin gara lixaatti kiloomeetira 5, itti aansuun ammoo gara kaabaatti kiloomeetira 5 deemuun dhumarratti bakka kaateetti itti of argu dandeessu tokkichi, Bantii Kaabaa (North Pole) qofatti.

Bineensi biiri bear jedhamu Bantii Kaabaatti argamus biriiwwan bantii qofa yoo ta'u, bifti isaanis adiidha.