Sammuu kee qori - Hiibboo 2

Mee sammuu kee shaakalchiisi... Hiibboo har'aa BBCn dhihaate hiikuu dandeessaa?

Eenyu soba akka dubbate beekuu dandeessaa?

Milkii Gaarii!

Tapha birciqqoon taphatan Image copyright Getty Images

Hiibboo 2

Tolasaan Abdiin sobaadha jedha.

Abdiin ammoo Margaatu soba jedha.

Margaan gama isaatiin, Tolasaa fi Abdiin, lamaanuu sobdoota jedha.

Amma eenyuutu dhugaa dubbate?

Ibsuudhaaf: Kaayyoo hiibboo kanaatiif jarri sadanu yeroo hunda dhugaa yookaan yeroo hunda soba dubbatu jechuun yaadaa.

Deebii isaa argachuuf gara gadii ilaali

Deebii

Abdiitu dhugaa dubbata.

Yoo Margaan waa'ee Tolasaa dhugaa himeera ta'e; Tolasaan, Abdiidhaan dhuga qabeessa jechaa jira. Kun ammoo Margaa sobaa taasisa.

Gama biraatiinis, Tolasaan dhuga qabeessa taanaan, Abdiin Margaadhaan dhuga qabeessa jechaa jira. Kun ammoo, dogoggora.

Kanaafuu Abdii qofaatu dhugaa dubbachaa jira jechuudha.