Sammuu kee qori - Hiibboo 9

Hiibboo har'aa kanaan isin qorra.

Kana deebisaa!

Carraa gaarii!

Train Your Brain machine

Hiibboo 9

Tartiiba biyyootaa ilaalaa: 1ffaa = Vetinaam, 2ffaa = Panaamaa, 3ffaa = Burundii, 4ffaa = Niw Ziilaand, 5ffaa = Chaayinaa

Jaha biyyaa kamii laata?

Deebii isaa argachuuf gara gadii ilaali

Deebii Isaa:

Deebiin gaaffii jahaffaa Awustiraaliyaadha. Gaaffiin kunis urjiiwwan biyyoonni kunneen alaabaa isaanirratti qaban bakka bu'a.