Tuutni poolisii dubartoota qofaa osoo ta'ee dhiironni maal yaadu?

Indiyaatti hacuuccaa saalaa dubartoota irra ga'u hambisuuf tuutni poolisii dubartoota qofaa of keessatti qabu hojiirra jira