Itiyoophiyaatti guyyaan 'Jaalalaa' har'a kabajama

Namoota ayyaanaaf walgahan Image copyright ROBERTO SCHMIDT/AFP/Getty Images
Goodayyaa suuraa Ayyaanni kun barkumee Itiyoophiyaa waggaa 10niin booda kabajama

Guyyoonni maqaa garaa garaatiin ayyaaneffamanis har'a ''Guyyaan Jaalalaa'' tiin jalqabameera.

Mootummaan Itiyoophiyaa simannaa bara haaraa 2010 sababeeffachuun sagantaawwan adda addaatiin kabajuuf karoorri baase.

Ayyaanni kunis dhaaddannoo 'Barri dhufu, bara Itiyoophiyaan itti olaantuu dha'' jedhuun kabajama. Hojiilee gaarii mootummaan barkumee booda dalage kan ittiin yaadatamudha jedhaa jirus. Hawaasas ni damaqsa jedhameera.

Jalqabbiin ayyaanoota kanaa jaalalaan taha. Har'a Itiyoophiyaatti ayyaanni Arafaa fi Jaalalaa waliin kabajamu.

Guyyaa har'aatii kaasee haga Qaammee 5 tti mata dureewwan armaan gadiitiin moggaafamaniiru:

  • Hagayya 26 - Guyyaa Jaalalaa
  • Hagayya 27 - Guyyaa Haadhoolii
  • Hagayya 28 - Guyyaa Maanguddootaa
  • Hagayya 29 - Guyyaa Tokkummaa
  • Hagayya 30 _ Guyyaa Dubbisaa
  • Qaammeen 1 - Guyyaa Magariisaa
  • Qaammeen 2 - Guyyaa Walkabajaa
  • Qaammeen 3 - Guyyaa Jaalala Biyyaa
  • Qaammeen 4 - Guyyaa Nageenyaa
  • Qaammeen 5 - Guyyaa Itiyoophiyaa

Ministeerri Komunikeeshinii Mootummaa Dr. Nagarii Leencoo, guyyoonni kunniin hojii guyyoota muraasaa qofa osoo hin ta'iin, itti fufiinsaan kan aadaa ta'aniidhas jedhaniiru, akka marsaritii Ministeerichaa irratti eerametti.

Itti dabaluunis, ayyaanichi akka Federaalaattis tahe akka naannootti kan kabajamu yommuu ta'u, bara dhufuuf waadaa kan ittiin galludha jedhan.


Haa ta'u malee, namoonni baayyeen 'Jaalala akkamii kabajna?' jechaa jiru.

Qaammeen 3 ammoo, 'Jaalala Biyyaaf' moggaafameera.

Barreessitoonni miidiyaalee hawaasaa tokko tokko, kabajni guyyaa kanaa faayidaa akka hin qabne barreessan.

Barsiisaa Yuniivarsiitii Amboo kan tahe, Siyyuum Tashooma, fuula Feesbuukii isaarratti: ''Bilisummaan uummataa, walqixxummaafi haqni hakabajamu'' kan jedhe, Shororkeessaa jedhamee yogguu dararamu, 'Guyyaa Jaalalaa' kabajuun haqarratti qoosuudha.'' jedheera.