Wandaboo daqiiqaa shanii gaditti
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Diizaayinara huccuu daqiiqaa 4tti hodhee qaqqabsiisuun walbaraa

Laatif Maanoy agarsiisa "faashinii saffisaa", daqiiqaa muraasa keessatti wandaboo hodhuu isaatiin beekamaa ta'e.

Dizaayinarri faashinii lammii Yugaandaa yaada kana kan argate tibba Paariis keessa hojjatu ture. Ergasiin boodas dizaayinii isaatiif badhaasa hedduu argatee jira.

Kana akkamiin hojjeta?

Gaazexeessitoota viidiyoo: Peshensi Atuharii fi Tiinaa Ismoolee

Mata dureewwan walitti dhiyaatan