Keenyaan irra deebiin filannoo akka gaggeessituuf murtaa'e

Goodayyaa suuraa Murtee Manni murtichaa dabarseen booda deeggartoonni paartii NASA haala kanaan gammachusaanii ibsaa jiru.

Manni Murtii Olaanaa Keenyaa filannoon Uhuuru Keeniyaataan akka mo'atame ibsamee ture haqamuun filannoon irra deebiin guyyoota 60 keessatti akka gaggeefamu murte dabarse.

Filannoon walii galaa fi pireesidaantii Keenyaa A.L.A Hagayya 8, 2017 gaggeefamee, Uhuuru mo'achuu isaa labsamuun ni yaadatama.

Haa ta'u malee dorgomaan paartii mormitootaa NASA Raayilaa Odigaa sagaleen filannichaa karaa kumputaraatiin hatameera jechuun dhimmicha mana murtii waliigalaatti dhiyeefatan.

Manni murtichaa dhimma iyyatamee torban tokkoof erga gama lamaan irraayyu dhaggeefataa tureen booda har'a Fulbaana 1, 2017 sagalee caalmaadhaan murte irratti kennee jira.

Manni Murtii waliigalaa Kenyaa miseensa abbootii seeraa torba kan hammatu yoo ta'u, abbaan seeraa tokko sababii dhukkubbiitiin argamu yoo hindandeenye illeen sagalee afurii fi lamaatii caalmaa argachuun murticha dabaree jira.

Image copyright KTN NEWS

Haaluma murtichaatins Keenyaan guyyoota 60n dhufan keessatti filannoo biraa gaggeessuutti irraa eegama.

Koomishiniin Walabaa Filannoo fi Daangaalee biyyattii IEBC'n, murticha hordofuun jijjiirama keessoo akka taasisu beeksisee jira.

Murtichaan boodas deeggartoonni dorgoomaa paartii mormitootaa NASA Raayilaa Odiingaa magaalaa huddittii biyyaattii Naayiroobii fi bakkeewwan deeggartoonni isaa keessatti baayyatanitti hallaa adda addaatiin gammachu isaanii yoo ibsatan ni mul'atu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan