Sammuu kee qori - Hiibboo 10

Shaakkallii sammuu kana hojjechuu dandeessaa?

Carraa Gaarii!

Marbles and bowls

Hibboo 10

Ati nama murteen du'aa itti murtaa'ee mana hidhaa keessa jirtuudha. Abbaan seeraas akka taphoota salphaa ta'an xabachuun du'a irraa haftu carraa sii keenne.

Cirracha gurraacha 50 fi adii 50 qoriiwwan (saahinaa) lama waliin siif kenname.

Achiinis cirrachawwan 100 sana bakka lamatti qoriiwwan lamaa keessatti akka hirtuuf gaafatamte. Hanga cirracha hundatti fayyadamteettis haala barbaaddeen akka hiru dandeessu sitti himame.

''Isaan boodas fuula kee si haguguun qoriiwwan ati keessa naqxe wal jala si jalaa dabarfame. Ammas qorii tokko filachuun cirracha adii tokko kaasuu dandeessa. Kan kaaftee yoo adii ta'ee, jiraachu dandeessa. Garuu cirracha gurraacha yoo kaafte ammoo ni duuta.

Kanaafu, akka cirracha adii argachuuf carraa olaanaa qabaattuuf, cirrachicha haala akkamiitiin addaan hirta?

Deebii isaa argachuuf gajjallaatti darbi.

Deebiin Isaa:

Cirracha adii tokko qorii tokko keessa busuun cirrachawwan hafan hunda (adii 49 fi gurraacha 50nu) qorii kan biraa keessa kaa'uu.

Haala kanaan, carraa qorii ishee cirracha tokko qabdu sanaa kaasuuf 50 keessaa 50 eegaluun, battalumatti lubbuu kee baraaru ni dandeessa!

Garuu, qorii gara biraa kan filattee yoo ta'ees, cirrachawwan hafan 49 keessaa cirracha adii argachuuf amma carraa 50 keessaa 50 qabda.

Odeessa kana irratti dabalata