Sammu kee qori - Hiibboo 11

Hiibboo har'aatiin qabxii keetiin akka itti fuftuuf si kakaafna.

Kana argattee jirta!

Picture of a bus

Hiibboo 11

Awutobisichi adeemaa jira jechuun fudhadhaatii, mee awutobisiin armaan olitti mul'atu kallattii kamitti deemaa jira, gara mirgaatti ammoo ykn gara bitaatti?

Deebiin Isaa:

Awutobisich gara kallattii bitaatti deemaa jira. Kanaafis wantoonni ka'umsa tilmaamaa ta'an karraawwan isaati.

Suuraa kanarrattis karri hin mul'atu. Kanaafuu, yoo kan biyya karaa mirgaatiin oofan keessa kan jiraattu taate, awutobisichi gara kallattii bitaatti adeemaa jira.