Sammuu kee qori - Hiibboo 15

Hiibboo har'aa yaali mee.

Tik-tok, sa'aatiin lakkaa'aatuma jira!

Carraa gaarii!

Clocks and an hourglass Image copyright Getty Images

Hiibboo 15

Albeert Enistaayiin sa'aatoota adda ta'an lama fayyadamuun yaalii gaggeessaa jira. Sa'aatoonni lamaan kunneenis sa'aatii 24 of irraa qabu.

Sa'aatiin inni tokko saffiisa dachaa lamaan ariifate akka hojjetu taasifame.

Sa'aatii inni lammafaan ammoo gara boodaatti garuu saffiisuma sirriidhaan akka sa'aatii lakkaa'u taasisee. Sa'aatiiwwan lamaanu sa'aa 13:00 irratti sa'aatii sirrii agarsiisu.

Yeroo itti aanutti sa'aatii meeqa irratti deebi'anii waligaluudhaan sa'aatii walfakkaata agarsiisu laata?

Deebii argachuuf gadi bu'i

Deebiin Isaa:

Yeroo hunda bakka sa'aatiin tokko guutuutti, sa'aatiin inni tokkoo- sa'aatii lama gara fuula duraatti lakaa'a. Sa'aatiin inni kaan ammoo sa'aatii tokko gara duubaatti laka'aa- kanaafuu sa'aatiin giddu lamaan isaanii jiru sa'aatii sadiin (3) guddataa jechuudha.

Dhumarratti, sa'aatii saddeet booda, sa'aatii 24 walirraa fagaatu, yookaan jecha biraatiin ammoo deebii'anii sa'aatii walfakkaataa dubbisu yookaan agarsiisu jechuudha.

Sa'a 13:00 inni ture sa'aatii saddeet booda sa'aatii 21:00 ta'a. Yeroo sanatti egaa sa'aatiin lamaanuu kan 05:00 agarsiisan deebii'anii walqixa ta'u.

Odeessa kana irratti dabalata