Sammuu kee qori - Hiibboo 12

Hiibboo har'aa deebisuu dandeessaa?

Carraa Gaarii!

Numbers in triangles

Hiibboo 12

Lakkoofsa meeqatu rog-sadee duuwwaa gubbaa kanatti galuu qaba jettee yaadda?

Deebiin isaa:

3 kan jedhuudha- Kunis Lakkoofsa gubbaa jiru irraa lakkoofsa harka bitaa hir'isuu, sana booda lakkoofsa harka mirgaatiin baay'isuun, lakkoofsa rog-sadee keessaa argachuun ni danda'ama.