Sammuu kee qori - Hiibboo 14

Mee hiibboo har'aa kan yaaluuf daqiiqaa muraasa fudhadhaa!

Carraa gaarii isiiniif hawiina!

Hiibboo 14

Atis Baqalaa fi Abaraa waliin mana hidhaa keessa jirta. Sadan keessan iyyuu sarara qajeelaadhaan gara fuula duraa keessan ilaalaa jirtu. Atis dura ijaajjee jirta. Baqalaa, achiin Abaraatu sitti aanee ijaajjee.

Waardiyaanis barneexaa gurraacha sadii fi adii lama qaba. Innis osoo adda hinbaasiin akkuma harkatti dhufeen kaasuun mataa tokko tokkoo keessan irra kaa'ee.

Abaraan barneexaa keetii fi kan Baqalaa argu danda'a. Baqalaan ammoo kan kee argu danda'a, ati garuu kan eenyutuu argu hindandeessu.

Eenyumti keessanu haalluu barnneexaa keessanii hin beektan.

Waardiyichis, ''isiin keessaa osoo kan nama biraa hineeriin, haalluu barneexaa isaa dhugaa %100 itti hamanuun namni natti himu yoo jiraate, innis dhugaa ta'e hundi keessanu bilisa baatu,'' jedheen.

Innis Abaraan dursa deebii akka itti himu gaafate. Abaraanis nama garraamii fi beekaadha. haa ta'u malees, innis ''ani hinbeeku, haallin ani itti beeku danda'ulleen hinjiru,'' jedheen.

Itti aansunis waadiyyichi Baqalaan akka itti himu gaafate. Baqalaanis nama cimaa fi hubataadha garuu itti himu hin dandeenye. Achin sibira dhufnaan atis dhiibbaa dhibbatti haallu barneexaa keetti itti himte.

Waardiyichis filannoo biraa waan hinqabaanneefu sadan keessanu gadi lakkise. Haalluun barneexaa ati kaawwate maaliidhaa? Attamiin baruus dandeesse?

Deebii Isaa:

Atis barneexaan kaawwate haalluun isaa gurraacha.

Hiibboo kana deebiisuuf haalluu namoonni kaan argu hin dandeenye yaadu qabda.

Aberaan barneexaa adii lama arguu hindandeenye ykn kan isaa gurraacha ta'u baree jiraata ture.

Abaraan barneexaa gurraachaa fi adii arge ta'a yookin gurraachaa figurraacha arge ta'a. Garuu haalluu akkamii akka kaawwate jiru beeku hindandeenye ta'a.

Baqalaan waan Abaraan jedhu dhaguun akka inni barneexaa lamaan hin argiin eerga hubatee booda haalli inni ittin shakkii malee dubbachu danda'uus osoo barneexaa adii fuldura isaatti arge ture.

Kana jechuunis, barneexaan isaa gurraacha. Garuu Baqalaan shakkii tokko malee ture. Kanaafuu, ati barneexaa gurraacha kaawwachu sirra jiraata.

Hiibboo kana deebiisuuf yeroo fudhatanniif guddaa galatoomaa.