Weellisaa qaro dhabeessa
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

''Qaroo dhabuun takkaa natti ulfaate hin beeku'': Geetuu Kootuu

Qaroo dhabuun osoo isa hin daangessin, waan ijoollummaarraa kaasee jaalatu hojjechaa kan jiru weellisaa Geetuu Kootuu, milkaa'uu barbaannaan hin dandeenyu jechuu hin qabnu jedha

Mata dureewwan walitti dhiyaatan