Haadha aannan harmaa liitira 30 kennite

Haadha aannan harmaa liitira 30 kennite

Jiraattu Mizuurii kan taate Daaniyeel Paalmer, ilmishee erga dhalatee booda aannan harmaa kuuste, haadholii biroo kana barbaadaniif tolaan kennite. Lolaafi addaan cicciituun ibsaa ennaa uumamu, aannan harmaa yeroo dheeraaf olkaa'uun baay'ee rakkisaa taha.