Saamicha obomboleettii da'oo godhate
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Hattoonni obomboleettii da'oo godhachuun saaman kaameeraadhaan qabaman

Obomboleettiin Irmaa kutaa biyya Ameerikaa Maayaamii rukutaa ture salphachaa yoo dhufu, carraa kanatti fayyadamuun haattoonni guyyaadhaan saamicha taasisan ija kaameeraa keessa seenaniiru. Poolisiinis namoota hedduu to'annoo jela oolcheera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan