BBC Afaan oromoo waa'ee maalii dhimmama?
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

BBC Afaan Oromoo dhimmoota siyaasaa, hawaasummaafi diinagdee karaa adda ta'een gabaasa

BBC Afaan Oromoo dhimmoota gorguddoo biyya keessaa fi adduunyaa irratti ta'aa jiru afaanuma keessaniin mataduree adda addaa irratti isin biraan gaha

Mata dureewwan walitti dhiyaatan