Yuunivarsiitiin Yugaandaa Makarereen baratoonni 300 qabxii hatuu isaanii bira gahe

Yunvarsiitii Makarere

Madda suuraa, Andrew Moore

Yuunivarsiitiiwwan Afrikaa beekamaa keessaa tokko kan ta'e Makarereen akkamiin barattoonnii 300 qabxii isaanii jijjiiruu akka danda'an qorateera.

Yuunivarsiitichi qabxiin barattootaa A.L.A bara 2015 keessa akka jijjiirame bareera.

Itti-aanaan dura taa'aa yuunivarsiitichaa Barnaabaas Nawangwe akka jedhanitti namoota qabxii kennanitu harka keessaa qaba.

Amma qoratamaa kan jiru yoo ta'u digiriin barattootaas hin kennamne.

Gaazexessituun BBC Patens Atuhayire magaalaa Kampaalaarra akka gabaastetti qorannoon yuunivarsiitichaa bal'aadha.

Qabxii qormaataa barattoonni A.L.A bara 2011 argatani akkasumas kan barsiisotaafi kollejjiitti akkasumas kan diiniitti darbe maratu qoratamaa jira.

Dabalataanis, qabxiin registiraara barattootaatti dabarfame qoratama jira.

Waggaa lama dura barattoonni 600 kolleejjii humaaniitiifi saayinsii hawaasaa 600 ta'an ebba jala erga gahani booda qabxiin isaan dabarse sirrii waan taanef akka ari'aman ta'eera.

Yunvarsiitiin beekamaan Afrikaa Kampaalaatti argamu kuni beekamaafi barattoota hedduu harka caaluu biyyoota biroo irraa dhufan 40,000 barsiisutti argama.

Barattoota achitti baratani eebbifaman keessaa hoggantoota biyyaa kan turan kanneen akka Juliyes Nerereefi barreessaan Keeniyaa Ngugi Wa Tyiwongon muraasa.

Haa ta'u malee, pirofeesar Nawangwen, wanni amma mudate maqaa guddaa yuunivarsiitichi horate akka jalaa hin mine yaaddoo akka qaban BBC'tti himaniiru.

''Waraqaawwan keenya osoo nu harkaa hin bahin itti-baanerra.''

Hojjetaan kana keessaa harka qaba jedhame akka ari'ameefi lammata namni kaan wanta kana akka hin hojjenne haal-dureewwan ka'amuu dubbataniiru.

Suurri Yunvarsiitii Makarere eeyyama creative commons licence'n fayyadamne.