Kooriyaan Kaabaa misaa’ela baalistikii lammataa Jaappaan irraan dhukaaste

Misaa'elli wayita dhukaafamu.

Madda suuraa, KCNA

Ibsa waa'ee suuraa,

Kooriyaan Kaabaa suuraan kun akka raabsamu goote

Kooriyaan Kaabaa Jaappaan irraan misaa'ela baalisitikii torban muraasa keessatti yeroo lammataaf dhukaaste.

Waraanni Kooriyaa Kibbaa misa'eelichi asiin ol km 770 akkasumas fageenya km 3, 700 adeeme galaana Hakayido keessa bu'e jedheera.

Ministeerri muummee Jaappaan Shiinzo Abbe biyyi isaanii adeemsa hamaa Kooriyaa Kaabaa 'akka hin obsine'' dubbatan.

''Kooriyaan Kaabaa adeemsa kanaan yoo itti fufte, faara hin qabdu.''

Madda suuraa, EPA

Ibsa waa'ee suuraa,

Kooriyaan Kaabaa hawaasaa addunyaa nageenyaaf tokkummaa'e dura dhaabatte jedhan mummeen minsteeraa Jaappaan Shinzo Abbe

Ministirrii dhimmi alaa Amerikaa Reks Tillersonis qoqqobbii mootummoota gamtoomani kan cabse jechuun balaaleffataniiru.

Kana michuuleen biyyattii Chaayinaafi Raashiyaan fala itti barbaaduu qabu jedhan.

''Boba'aa gara caaluu Kooriyaa Kaabaaf kan dhiyeessitu Chaayinaadha. Rashiyaanimmoo hojjetaa Kooriyaa Kaabaa hedduu kan mindeessite.''

Kooriyaan Kaabaa dhukaaste osoo hin turiin Kooriyaan kibbaa misaa'ela baalistikii lama gara galaanaatti dhukaaste jechuun tajaajilli oduu Yonhap kan gabaase.

Rokeettin kuni Guwam 'dhaqqabu mala'

Dhukaasni miilanaa erga qoqqoobbiin bu'e kan duraa yoo ta'u Kaaba Piyongyaang bakka Sunaan jedhamurraa sa'aatii biyattiin naannoo sa'aatii 7 dhukaafame.

Ummanni akka of eegu ergaan naannoo dhukaasni bu'uu danda'utti akka darbu ta'eera.

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Karaa misaa'eeliin baalestikii Hokaayidoo gubbaa adeeme TV Jaappaan irratti agarsifameera

Akka tilmaama duraatti misaa'eeliin dhukaafame isa torban lama dura dhukaafamerraa fageenyaanis ta'e ol adeemuun, qilleensa keessa turuunis haalaan kan caalu yoo ta'u kuni yaalii waraanaa Paasifikiitti taasifamuuf kan duraati jette Kooriyaan Kaabaa.

Lafti Amerikaa Paasifikitti argamu Guwaam, kan Kooriyaan Kaabaa misaa'ela itti darbatuuf yaaddu km 3, 400 fagaata. Kanaafuu, misaa'ela Kanaan rukutamu danda'a.

Hogganaan Kaabinee Jaappaan Yoshihide Sugaa haleellaa misaa'elaa kanaan doonirrattis ta'e xiyyaara meeshaa baaturratti balaan gahe hin jiru.

Manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii gaaffii Jaappaaniif Amerikaatiin jimaata Niw Yorkitti wal gaha.

Kooriyaan Kaabaa boombii haaydiroojinii torban lama dura kan dhukaaste isa armaan dura akka caalu himame ture.

Ergasi qoqqobbiin irra bu'us Kooriyaan Kaabaa homaa gabbisa niwukileraa isiirraa dhaabbatuu hin dandeenye.

Inumaayyuu gaafa Kamisaa ''Jaappaan dhidhimsiisu fi Amerikaa daaraatti akka naqxu'' dhaadatte.