Aartistoota lafee fi feestaalii gatame aartiitti jijjiiran wal baraa

Biyyoota guddataa jiran keessatti akkaataa balfa itti sasaaban, kuusanii fi gataniin wal qabatee rakkinni hedduu fayyaa namaa fi beeladaa irra akka gahu beekamaadha. Nutis kana hubachuudhaan hanga dandeettii keenyaa furmaata fiduufi lammiiwwaan keenya barsiisuuf kana hojjechaa jirra jedhu dargaggoonni kun.