Fakkiiwwan Lammaa Guyyaa: Harmee Oromiyaa fi kanneen biroo

Artistiin fakkii fi bobbocaa gameessa tahan Doktarri kabajaa Lammaa Guyyaa, umurii isaanii ganna 92tti Wiixata Onkoloolessa 26 addunyaa kanarraa du'aan boqotan.

Maatiin artistichaa BBCtti akka himanitti, maanguddoon kun dhukkubsatanii biyya keessaa fi alaatti yaala argachaa turan.

Artist Lammaa Guyyaan waggoota 70tti siqan dabraniif, fakkiiwwan 10,000 ol kaasuudhaan biyyoota addunyaa garaa garaatti agarsiisaa turani.

Madda suuraa, OBS

Fakkii namoota bebbeekamoo hedduus gogaarratti kaasuun haalaan beekamu - akkaataa fakkii gogaarratti kaasuu kanas isaantu jalqabasiisee jedhamee amanama.

Hojii isaanii kanaanis artist Lammaa Guyyaan badhaasa doktora kabajaa Yuunivarsiitii Jimmaa irraa argataniiru.

Sirni awwaalcha artistii gameessa kanaatis Kamisa Magaalaa Bishooftuutti akka raawwatamu maatiin BBCtti himaniiru.

Fakkiiwwan ciccimoo shanan Artiist Lammaa Guyyaaf jaalatamummaa fi beekamtii argamsiisan, filannoodhuma isaanitiin isiiniif dhiyeesineerra.

1. Adurree fi Aanga'oota Afrikaa

Fakkiin kun erga kaafamee waggoota 42 kan lakkoofsise yoo ta'u, ergaan isaas anga'oonni Afriikaa (adurreewwaniin kan fakkeeffaman) qabeenya biyyasaanii malaammaltummaan wayita saaman, diinoonni aardittii(hantutoonni siree jalaa) qabeenya biyyaa mancaasaa jiraachuu agarsiisa.

Annan lafatti dhangala'u ammoo lageen faayidaa malee bara dheeraaf yaa'aa jiran bakka bu'a.

2. Harmee Oromiyaa

Fakkiin kun moggaasa 'Harmee Oromiyaa' jedhu qaba.

Fakkichis wal-danda'uu amantaalee, Irreecha, qabeenya uumamaa fi jireenya uummata naannichaa agarsiisu.

Shamarreen lafa tubbee irra dhaabbachuun ishee kadhannaa "yaa waaqayyo nu guddisi" jedhu waliin walqabata.

Shaashii adiin isheen marattees bilisummaa agarsiisa. Kuulli diimaan fiixee sabbata ishee bu'aa bahii Oromiyaan dabarsite agarsiisa.

3. Haadha Qabsoo

Artistichi fakkiisaanii kanaan Odaan mallattoo eenyummaa uummata Oromoo ta'uusaa fi kabaja inni qabu agarsiisu.

Kana malees irreefannaa, taphootaa fi gochawwan aadaa biroos ni mul'isa.

Maanguddoon marga jiidhaa qabatanii fuulduratti mul'atan, Haati Qabsoo umurii waggaa 120'ti kan du'aanii fi magaalaa Bishooftuu keessa jiraachaa kan turanii dha.

4. Qonna

Artiist Lammaan fakkiin kun naannawwaa fi haala isaan itti guddatan kan mul'isu ta'uu dubbatu.

Akkasumas, qonni hundee jireenya baadiyyaa fi magaalaa ta'uusaa agarsiisuuf fakkii kana kan kaasan.

5. Haroo Bishooftuu

Artiistichi muxxannoo wayita miseensa raayyaa humna qilleensaarra turan argatanitti fayyadamuun fakkii haroo Bishooftuu kana kaasan.

Artiistichi suuraan kaameeraan kaafamuu al tokkoon rogawwan harichaa mara bifa fakkii kanarratti mul'atu kanaan agarsiisuu hin danda'u jedhu.

Suuraaleen hundi kan BBCti.