Fakkiiwwan Lammaa Guyyaa: Harmee Oromiyaa fi kanneen biroo

Dr. Kabajaa Artiist Lammaa Guyyaa waggoota 65'n darban keessa, fakkiiwwan 10,000 ol kaasuudhaan biyyoota addunyaa garaa garaatti agarsiisaa turani.

Har'aaf fakkiiwwan ciccimoo shanan Artiist Lammaa Guyyaaf jaalatamummaa fi beekamtii argamsiisan, filannoodhuma artistichaatiin isiiniif dhiyeesineerra.

1.

Adurree, foon jaji'ametti rarra'uu fi aannan dhangala'aa jiru

Fakkiin kun erga kaafamee waggoota 42 kan lakkoofsise yoo ta'u, ergaan isaas anga'oonni Afriikaa (adurreewwaniin kan fakkeeffaman) qabeenya biyyasaanii malaammaltummaan wayita saaman, diinoonni aardittii(hantutoonni siree jalaa) qabeenya biyyaa mancaasaa jiraachuu agarsiisa.

Annan lafatti dhangala'u ammoo lageen faayidaa malee bara dheeraaf yaa'aa jiran bakka bu'a.

2.

Aadaa fi Irreeffannaa.

Fakkiin kun moggaasa 'Harmee Oromiyaa' jedhu qaba.

Fakkichis wal-danda'uu amantaalee, Irreecha, qabeenya uumamaa fi jireenya uummata naannichaa agarsiisu.

Shamarreen lafa tubbee irra dhaabbachuun ishee kadhannaa "yaa waaqayyo nu guddisi" jedhu waliin walqabata.

Shaashii adiin isheen marattees bilisummaa agarsiisa. Kuulli diimaan fiixee sabbata ishee bu'aa bahii Oromiyaan dabarsite agarsiisa.

3.

Odaa fi Irreenfannaa

Artistichi fakkiisaanii kanaan Odaan mallattoo eenyummaa uummata Oromoo ta'uusaa fi kabaja inni qabu agarsiisu.

Kana malees irreefannaa, taphootaa fi gochawwan aadaa biroos ni mul'isa.

Maanguddoon marga jiidhaa qabatanii fuulduratti mul'atan, Haati Nabsoo umurii waggaa 120'ti kan du'aanii fi magaalaa Bishooftuu keessa jiraachaa kan turanii dha.

4.

Haamaa fi tullaa miidhaanii

Artiist Lammaan fakkiin kun naannawwaa fi haala isaan itti guddatan kan mul'isu ta'uu dubbatu.

Akkasumas, qonni hundee jireenya baadiyyaa fi magaalaa ta'uusaa agarsiisuuf fakkii kana kan kaasan.

5.

Haroo Bishooftuu

Artiistichi muxxannoo wayita miseensa raayyaa humna qilleensaarra turan argatanitti fayyadamuun fakkii haroo Bishooftuu kana kaasan.

Artiistichi suuraan kaameeraan kaafamuu al tokkoon rogawwan harichaa mara bifa fakkii kanarratti mul'atu kanaan agarsiisuu hin danda'u jedhu.

Suuraaleen hundi kan BBCti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan