Shubbistoota dhaga'uu hin dandeenye
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Dhageettii dhabuun isaanii shubbisuu irraa isaan hin dhorkine

Gareen shubbisaa magaalaa Finfinnee keessaati argamu kun miseensota dhaga'uu hin dandeenye kan of keessatti qabudha. Muuziqaa osoo gurraan hin dhaga'iin rukuttaa uumamu qofaan shubbisu

Mata dureewwan walitti dhiyaatan