Harka Obboleettii kootii tuullaa caccabaa manaa keessaan arge
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Mata dureewwan walitti dhiyaatan