Gaazexeessituun Naayijeeriyaa Amiinaa Yugudaa badhaasa 'BBC World News Komla Dumor' mo'atte

Amiinaa Yugudaa
Ibsa waa'ee suuraa,

Amiinaa Yugudaa Kaaba-Baha Naayijeeriyaa bakka Yoolaa jedhamurraa dhufte

Gaazexeessituun Kaaba-Baha Naayijeeriyaa badhaasa 'BBC World News Komla Dumor' 3ffaa injifatte.

Amiinaa Yugudaa Neetwoorkii Televizhiinii naannoo Gooteel jedhamu keessatti dhiyeessituu oduu yoo taatu, shororkaa Bookoo Haraam dabalatee oduu gurguddoo gabaastee jirti.

Fulbaana kanarraa eegalee ji'oota 3'f BBC Landan keessa hojjachuu eegalti.

Badhaasni kun dhiyeessaa sagantaa 'BBC World News' kan ture Komlaa Dumoor erga tasa lubbuun isaa bara 2014tti darbeen booda isa yaadachuuf qophaa'uu eegale.

Yugudaan badhaasa kana injifachuun ishee ''kabaja guddaa dha'' jette jirti.

''Gammachuun guutameen ture. Namoonni odeessa afaaniin daddarbu himan, Afriikaa keessatti shoora guddaa taphataniiru, kana kan nu ibsu. Amma garuu gaazexeessitoonni itti gaafatamummaa sana fudhachaa jiru.''

Haalli isheen odeessa itti himtu/gabaastu fi dandeettii isheen yaada walxaxaa hordoftoonni akka hubatanitti gootee dabarsuuf qabdu, anqaa/koree badhaasaa baay'ee dinqisiise.

Guumaacha dhaabbatichi horsiisee bultoota naannoo ishee jiran irratti qabu qabata godhachuun, BBC keessatti hojjachuuf kaka'umsa akka qabdu iyyata isheerratti eertee jirti.

''Namoonni naannoo kootii barnoota idilee xiqqaadhaan yookiin ammoo ciruma osoo hin baratiin, matadureewwan adda addaarratti hubannoo qabu. Waa'ee Pireezdaantummaa Tiraamp, diddaa Kooriyaa Kaabaafi walitti dhufeenya Raashiyaan biyyoota alaa waliin bulchiinsa Puutiin jalatti qabdu fi kan biroos.

Daarikteerri 'BBC World Service Group' Firaancheeskaa Aansiwoorz Aadde Yugudaan badhaasicha moo'uuf filannoo sirrii dha jedhaniiru.

Nama gulaalliiwwan ciminaa Koomlaa guutu argachuun waan nutti toludha, Amiinaa waliin hojjachuufis kaka'umsa guddaa qabna.

Dhiyeessituu oduu lammii Uganda Naansii Kaachungiiraa fi gaazexeessituun biizinasii Diidii Akiniyeluuree kana dura warreen badhaasa kana kan injifatanidha.