Namicha gara hojii deemuuf guyyaatti km 2 bishaan daaku
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Rakkoo dhiphina tiraafikaa baqachuun guyyaatti km 2 bishaan daakee gara hojii isaa deema,

Namichi lammii Jarmanii magaalaa Muniik kun rakkoo dhiphina tiraafikaa baqachuun guyyaatti km 2 bishaan daakuun gara hojii isaa deema.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan