Waggoota 16 Diigirii tokkoof
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Taayyee Danda'aa: Diigirii tokko xumuruuf waggota 16

Taayyee Danda'aa bara 1994 yuunivarsiitii Finfinnee muummee barnoota seeraa galee yeroo gara garaa lama barumsarraa qabamee hidhame. Waggoota kudhan walumaagalatti hidhamee booda barumsatti deebi'ee digirii isaa waggoota 16 booda xumuruu danda'eera.

Kaameraan Habtaamuu Xibaabuu, Kan gulaalame Yaadataa Birhaanuun.