Torbee Afriikaa Suraawwaniin: Fuulbaana 15-21 bara 2017

Filannoo suuraawwan babbareedoo Afriikaa guutuu fi Afriikaanotaa addunyaarra jiran torban darbe keessaa filataman.

Daani'eel Laaru'el lammiin Afrikaa Kibbaa agarsiisa sarara ol fagoorra Molesootti Siwiizarlaandiitti lixaatti Fuulbaana 15, 2017 wayiita adeemaa jiru kan agarsiisuudha. Hanga Fuulbaana 17 ttis sararawwan adda addaa jaha meetira 45 hanga 304 fagaatan irratti dorgomtoonni sararaa lalaafaa addunyaa irratti himaataniiru. Image copyright AFP

Daani'eel Laaru'el lammiin Afrikaa Kibbaa agarsiisa dorgommii sarara ol fagoo Molesootti lixa Siwiizarlaandiitti, Fuulbaana 15, 2017 wayiita adeemaa jiru kan agarsiisuudha. Hanga Fuulbaana 17' ttis sararawwan adda addaa jaha meetira 45 hanga 304 fagaatan irratti dorgomtoonni sararaa lalaafaa addunyaa irratti himaataniiru.

Shaambiyoonaa- Gamtaan Rugbaayi - Ooli Bilaaksi Niwu Ziilaand, Springboks Afriikaa Kibbaa - Auklaand, Niwu Ziilaand, Fuulbaana 16, 2017 . Deegaraa Springboks Afriikaa Kibaa uffata mataa fiuffachuun. Image copyright Reuters

Guyyaa biraa ammoo, agarsiisi uffannaa sammu- kallattii tokkicha qofaan yaadu Afrikaa Kibbaa kan biraa ture. Afriikaan Kibbaa garee Niwi Ziilaand 'ool Blaaksii Shaampiyoonii Gamtaa Rugbaayiin qabxii 57 -0 n kan injifamte ta'ulleen, deegaraan garee kuruphee biyyasaa (Springboks) miiraa ho'aan ka'ee ture.

Suuraa fooyya'aa bakka qotiinsa warqee harkaanii Feertireed Yugaandaa Feertireediin kaafame. Suraan PRESS ASSOCIATION n. Guyyaansaa: Kamisa Fuulbaana 21, 2017. Image copyright PA

Guyyaa Kamisaa, guyyaadhuma Faawundashiiniin Feertreed warqii Feertreed jalqabaa feedhuusaa itti labsetti, yammuu namoonni warqii qotan barbaachaa warqee irra turan.

Dubartii biyya Masirii, Gaazaati bakka lafa awaalcha Saaqaaraa durii Maayaa keessa barreefama Masrii kan duri dubbisaa jirtu dha. Fuulbaana 16, 2017. Image copyright EPA

Doowaattuu tokkotu biyya Masirii, Gaazaatti, barreefana durii dinqisiifataa jira guyyaa Sanbataa. Eddoon awaalchaas qaama lafa awaalcha Saaqaaraa waggoota 2,700 BC.

Zaayid Haayiluu Ethiopia"s Zayd Hailu guddattoota shamaranii irratti wayita hirmaatteetti, Shaampiyoonaa Bisikileetii Daandiirraa Addunyaa kan guddattootaa irratti Bergeen, Noroweetti Fuulbaana 18, 2017 wayita dorgomtu. Image copyright AFP

Konkolaachisaan bisikileetii lammiin Itoophiyaa, shamarree Zaayid Haayiluu Kibxata Shaampiyoonaa guddattoota Bisikileetii Daadniirraa Addunyaa irratti Noroweetti hirmaatte turte. Isheenis bodarra aka bisikileetiin ishee jalaa hatamu hinbeektu turte. Shamarreen waggaa 17 tunis bisikileetiin ishee liffii waggaa sadiitii jettee jirti. Guyyaa lammaffaattis arii qabeenyaan ishee jalaa hatamuu irraa boqatee jirti. Kunis kan gabaafame, deegarsa garee tola ooltoota feesbuukii irratti barbaacha bisikileetiif Bergeen, Noroweetti waamicha taasiisanii.

Guyyaa Dilbataa ammoo, dorgomaan pirezidaantummaa Keenyaa Raa'iilaa Odiingaa, wayita inni Naayiroobitti haasawa taasisuutti, dorgomtoonni gammachu saanii ibsattan. Innis iyyannoon filannoon duraan gaggeefame akka haqamuuf taasiseen manni murtii olaanaa filannicha yoo haqeelleen,Odiingaa fis gamtaan mormiitotaa isaa komoshiiniin filannoo miseensoota isaan ijoo geedaru malee filannoo irrra deebii irratti qooda akka hinfudhannee dubbataniiru. Filannoo Pirezidaantummaa Onko. 17, 2017 irra deebiin gaggeessuuf karoorfamee ture. Image copyright EPA

Guyyaa Dilbataa ammoo, dorgomaan pirezidaantummaa Keenyaa Raa'iilaa Odiingaa, wayita inni Naayiroobitti haasawa taasisuutti, dorgomtoonni gammachu saanii ibsattan. Innis iyyannoon filannoon duraan gaggeefame akka haqamuuf taasiseen manni murtii olaanaa filannicha yoo haqeelleen,Odiingaa fis gamtaan mormiitotaa isaa komoshiiniin filannoo miseensoota isaan ijoo geedaru malee filannoo irrra deebii irratti qooda akka hinfudhannee dubbataniiru.

Gaaalli umurii waggaa tokkoo fi waldhaa maqaa 'Juner' jedhamtuu alaabaawwanii bareeddee turte, wayita abbaan qabeenyaa ishee paartii Jubiliin deegaruuf Magaalaa Naaayiroobiitti argame. Fuulbaana 18, 2017. Warri keessatti qooda fudhata haala filannoo fudhatamaan itti gaggeefamu irratti hanga walii hingalleetti, tarii Keenyaan baatii tokko keessatti irra deebiin filannicha gaggeessuf ni dandeessii laata gaaffiin jedhu guddachaa dhufeera. Akkuma yeroon Onkolooleessa 17 siqaa adeemuun, adeemisicha irratti gama hundaanuu gaaffiin kaa'uu eegale. Kunis erga manni murtii olaanaan filannoo duraan gaggeeffame haqeen booda ture. Image copyright AFP

Guyyaa itti aanuu ammoo, gaalli ilmoon maqaa 'Juner 'n moggaafamte, Paartii bulchaa Jubiliiniif deegarsa agarsiisuuf ofumaan ol lixxe. Shakkii waa'ee meeshaaleen fi adeemsa filannoo Onkolooleessa 17 tiif arbaachisan gutamuu ykn dhiisu isaaniin walqabatee, guyyaan irra deebii guyyoota sagaliin tursiifameera.

Fuuldura Dhaabbata Gamtoomanii, Niwu Yoorkitti mormaa Pirezidaant Fa'ure Ginaasingibe kan ta'e Abduu Raazaaq (C) Fuulbaana 19, 2017. Image copyright AFP

Wayita midiyaaleen addunyaa xiyyeefannaa isaanii walgahii Motummoota gamtoomanii kan Magaalaa Niwu Yoork irra taasisaniitti, deeggartoonni paartii mormitootaa Ameerikaa keessaa akka dhagahamaniif carraati fayyadaman. Isaanis lamiilee Toogoo kumaatama torban darbe keessa jijjirraa Heeraa fi taayitaa irraa bu'uu pireezidaanti Fa'ure Ginaasingibe gaafachuuf daandiitti bahan keessaa, suuraa guyyaa Kibxataataa kan kaafamee dha.

Baqataa galaana Meditiraanii irraa lubbu baraartootaan qarqara bishaan Libiyaatti Fuulabaana 15, bara 2017 erga baraarameen booda mucaa isaa harkatti baatee jiru dha. Image copyright Reuters

Mucichis erga lubbu baraartoota miti mootummaatiin SOS Meditiraaniyaan jedhamuun wayita barbaacha qarqara Libiyaatti Jimaata taasisaniin, abbaa isaatiin hammatamee mul'ata.

Images courtesy of AFP, EPA, PA and Reuters

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Naannawaa BBC