Filannoo Jarmanii: Merkel marsaa afraffaas filaman

Angeelaa Merkel
Goodayyaa suuraa Qabxiin Angelaa Merkel argatan baay'ee gadi aanaa dha

Chaansillarri Jarmanii Angelaa Merkel marsaa afraffaaf injifatanille gartuun isaanii CDU/CSU miilana turtii waggaa 70 keessatti qabxii daran gadi aanaa galmeessisan.

Paartiin Merkel walta'iinsa waliin qaban SPD'n, injifannoo kana booda gara mormiitti akka seenu himee jira. Kunis Angelaa Merkel paartilee biroo waliin walta'iinsa akka uuman isaan dirqisiisa.

Baqattummaa fi Islamummaa kan balaaleffatu AfD'n yeroo jalqabaaf teessoo mana maree wayita injifatu, mana maricha keessattis paartii guddicha sadaffaa ta'ee jira.

Bu'aan filannoo kun Merkeliif hiika maalii qaba?

  • CDU/CSU - %33
  • SPD - %22
  • AfD - %12.6
  • FDP - %10.7
  • Left - %9.2
  • Giriins - %8.9

Haasawa deeggartoota isaaniif tasisaniin, bu'a kana caalaa fooyya'aa eegdee akka turte, waggoota 12'f aangoorra kan turte Merkel himaniiru.

Deeggartoota paartii AfD gara ofiitti deebisuuf komii fi yaaddoo isaan qaban furuu irratti akka hojjettanis Angeelaa Merkel dubbataniiru.

Gabaasaan BBC Magaalaa Barliin Jeenii Hiil akka jedhutti qabxiin Merkel argatan baay'ee gadi aanaa dha.

Karra Jarmanii baqattoota kuma 900 ta'an raga hin qabneef banuu isaaniitiin adabamaa jirus jedheera Jeeniin.

Eenyu waliin walta'iinsa uumuufi?

SPD waliin walta'iinsi qaban adda cituu irraa kan ka'e, carraan Merkel qaban dhiphaa fi adeemsi isaas baatilee muraasa fudhachuu danda'a.

Kanneen keessaa walta'iinsi merkel uumuu danda'an kan walta'iinsa Jamaayikaa jedhamee beekamu ta'u mala. Moggaasni sababa halluuwwa alaabaa Jamaayikaa irra jiraniin mogga'e. Gurraachi kan CDU/CSU ibsu, Keelloo fi Magariisa waggoota afur booda gara paarlaamaatti kan deebi'an FDP.

Paartileen hundinuu AfD waliin hojjechuu lagatanii jiru.

AfD'n hoo?

Paartiin kuun imaammata baqattummaa Angeelaa Merkel hordofan balaaleffachuun beekamtii kan horate dha.

Sagantaawwan isaas daran baqattoota kan balaalleffatuu fi addatti Islaama kan hin hirmaachifne dha. Duudhaalee Islaamummaa aadaa Jarman waliin walitti bu'a jedhee yaadurras uggura kaa'ee jira paartiin kun.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan