Jaappaan keessatti baalleen xiyyaara jeettii konkolaataa miidhe

Xiyyaarichi wayita ka'uu Image copyright Getty Images

Konkolaataan citaa baallee xiyyaaraatiin magaalaa Jappaan, Osaakaa keessatti rukutamte hubaatii cimaan irra qaqabeera.

Citaan hanga kiloo giraama 4 ulfaatu kun kan kufe, xiyyaara qabeenyuummaan isaa kan Daachi ta'ee irraa Sanbata darbe battaluma buufata Xiyyaara Idil-addunyaa Kaansaa'ii irraa ka'eetti ture.

Citaan kunis fageenya meetira 2,000 irraa konkolaataa irratti kufuun baaxii fi foddaa konkolaatichaa irra miidhaa qaqabsiiseera.

Taatee kanaanis namni hubame kan hin jirre yoo ta'u, daandiin qilleensaa KLM garuu qorannoo gadi fageenyaa eegaleera.

Xiyyaarri baalleen isaa cite Booyiingi 777 kunis imaltoota 300 fe'ee kan ture yoo ta'u, innis nagumaan Sanbata gara booda bufata xiyyaaraa biyya Amsitardaam, Schiifool qubateera.

Dhaabbanni Xiyyaara Dachiis ibsa isaatiin: ''Waan umameetti KLM baayyee gaddeera. Battalumattis dhimmicha qorachu eegaleera,'' jedhan.

Akkasumas qondaaltoota sivil aviyeeshinii Jaabbaan fi Booyingi waliinis walitti dhufeenya dhihoo kan qaban ta'us baluun dubbataniiru.

Odeessa kana irratti dabalata