Ubar heeyyama hojii dhorkamuu isaatiin konkolaachiftoonni rakkina keessa galan

Uber aappii moobayilii Image copyright Leon Neal
Goodayyaa suuraa Konkolaachiftoonni mallattoo iyyannoo walitti qabanii bulchiinsa Landaniif dhiyeessanii jiru

Kaampaniin geejjibaa Ubar jedhamu Magaalaa Landanitti heeyyama hojii dhorkamuun walqabatee konkolaachiftonni kumaatamaan lakka'aman yaaddoo keessa galaniiru.

Kaampaniin Ameerikaa Ubar Magaaloota addunyaa 633 keessatti tajaajila kenna. Fayyadamtoonnis aappii bilbila harkaa isaanii irraa fayyadamuun taaksii waamuun bakka barbaadan ittiin deemu.

Tilmaamni kanfaltiis kan herreegamu, haala sochii tiraafikaa, fageenya deemamefi sa'aa fudhate xiyyeeffannoo keessa galchuunidha.

Abbootiin qabeenyaa konkolaataa mataa isaaniitiin kan hojjetan yoo ta'u kaampaanicha kara mobaayila maamiltoota waliin waan wal-wunnamsiisuuf galii argatan irraa dhibbeentaan kaampaanichaaf kafalu.

Konkolaachiftoota kuma 40 ta'antu magaalaa Landan qofa keessatti hojjachaa jira. Isaan keessaayis baay'een isaanii lammiilee Itoophiyaa fi Eertiraati.

Image copyright Semir Aman
Goodayyaa suuraa Samiir Amaan wagoota sadiif konkolaachisaa Ubar ta'uun hojjeteera

Samiir Amaan lammii Eertiraa yoo ta'u, waggoota sadii oliif konkolaachisaa Ubar ta'uun hojjachaa ture. Hojiin Ubar sa'aatii kamiyyuu hojjatamuu kan danda'amu waan ta'eef isaaf filannoo gaarii dha.

Mallattoo iyyannoo kuma 700 ol ta'u walitti qabuun bulchiinsa magaala Landaniif dhiyeessuu isaanii Samiir BBCtti himee jira.

Dhaabbanni 'Transport for London', tajaajila geejjibaa Landan to'atus heeyyama hojii Ubar akka hin haaromsine Jimaata darbe ifa taasise.

Akka dhabbata kanaattis, Ubar waan ulaagaa hinguunneef heeyyama dhorkame.

Haala dhimmoota nageenyaa fi tasgabbii ilaalchisee odeeffannoo argachuuf Ubar mijataa akka hin taane dubbatameera.

Dhimmoota na yaaddesseera jedhe keessaa - waa'ee konkolaachiftootaa qorachuu fi yakka cimaa gabaasuu irratti haalli Ubar rakkoo qabaacuu isaati.

Heeyyamni Ubar amma qabu Fuulbaana 30 dhuma.

Murtee darberratti oliyyannoo dhiyeeffachuuf guyyoota 21 kan qabu yoo ta'u, wayita sanattis hojjachuu ni danda'u.

Landanitti ogganaan Ubar Toom Elivigi: ''Nuyi magaalicha keessaa fageessuu waan barbaadaniif, dhaabbatichii, kantiibaan magaalatti fi namootni muraasni filannoo fayyadamtootaa murteessanii,'' jedheera.

"Murteen kunis kan mirkanaa'u yoo ta'e, namoota heeyyama qaban 40,000 ol hojiin ala taasisuun alatti, jiraattoota Landan geejjiba miijataa fi rakasaa dhorka,'' jedheera.

Akkasumas, "jireenya konkolaachiftootaa kanneenii hundaa fi filannoo fayyadamtoota aappii keenyaa miliyoona ta'anii eegsiisuuf, kana mormuun battalumatti mana murtiitti ni dhiyeeffana," jedheera Toom.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan