Sa’uudi Arabiyaan dubartoota konkolaataa oofuu dhorkite kaasuufi

Rogeettin Sa'uudi Manaal Al Shariif quba isheetin ijifannoo yeroo agarsiistu, Onkololeessa 22, 2013 Image copyright MARWAN NAAMANI/AFP/Getty Images
Goodayyaa suuraa Eeyyamni konkolaachisuu dubartootaaf akka kennamu duulli rogeeyyota dubaraan taasifamaa ture

Mootiin Sa'uudi Arabiyaa, Saalmaan, ajaja dubartoonni yeroo duraaf konkolaataa akka oofan eeyyamu kennuu isaanii, miidiyaan mootummaa biyyatti hime.

Ajajni kuni ji'a kudhan booda hojiirra akka oolu Ejansiin Pireesii Sa'uudi gabaaseera.

Biyyi takkittiin addunyaa keenyaa durbartoota akka hin konkolaachifne dhorkitu Sa'uudi Arabiyaa dha.

Haala amma jiruun, dhiroota qofaatu konkolaachisuuf eeyyama qaba. Bakka ummanni argutti dubartoonni yoo oofan hin hidhamu ykn hin adabamu.

Seera kanaaf, maatiin hedduu konkolaachisaa mindeessuun ijoollee durbaa isaanii akka tajaajilan taasisu.

Dhaabbileen mirga namoomaa bulchiinsa biyyatti keessa jiran waggaa dheeraaf dubartoonni akka eeyyama argatan gaafataa kan turan yoo ta'u, dubartoonni seericha morman hidhamaa turan.

Qindeessituun duula dubartoonni konkolaataa akka oofan eeyyamu gaafatu, Manaal al-Shariif Twittarii isheerra akka jettetti Sa'uudii Arabiyaan ''lammata bakka duriitti hin deebitu.''

Rogeettin Sahaar Nasiif jedhamtu BBC'tti akka dubbattetti ''baay'ee, baay'ee gammadde - u'utaalaa fi kokkolfaa.''

Image copyright AFP/Getty Images
Goodayyaa suuraa Dubartoonni Sa'uudi yeroo duraaf isteediyeemii mootii Faahiditti akka kabajan dhiyeenya eeyyamameef

''Konkolaataa qalbiin na feete bitachuufi, Mustaangi jijjiiramtu, gurraachas keelloos taati,'' jette.

Murteen kuni hunda hin gammachiifne. Arbeessitoonni mootummaan ''seera Shariyaa biraa maqe'' jedhani.

''Hagan yaadadhuutti, konkolaataa oofuun dubartiif haraama jedhu hayyuuleen Shariyaa. Akkamin tasa eeyyamameree?'' jechuun qeeqaan tokko twittarii irratti barreesse.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan