Maark Zuukarbarg: Feesbuukiin jibba Tiraamp hin qabu

Hundessaa fi hogganaa Feesbuukii Maark Zuukarbarg Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa ''Tiraamp Feesbuukiin farra kooti jedhu. Liberaalonni immoo akka Tiraamp gargaarre dubbatu'' hogganaa Feesbuunii Maark Zuukarbarg

Hundeessaan Feesbuukii Maark Zuukarbarg isa pireezidaant Tiraamp 'Feesbuukiin faallaa kooti' jedhani dubbatan balaalessan.

Pirezidaantiin Ameerikaa gosi miidiyaa hawaasaa, Feesbuukii, dhoksaan dubbii narratti xaxeera jechuun Tiwiitarii isaanii irratti barreessaniiru.

Dhaabbanni Feesbuukii Raashiyaan filannoo Ameerikaa keessa harka qabdi jedhamtee himatamteef akka ragaatti beeksisawwan siyaasaa 3,000 ta'an qorattoota kongireesi biyyattiitti dabarse kennuuf jedha.

Feesbuukiin akka jedhutti beeksisawwan kunneen filannoo Ameerikaa bara 2016 duraa fi booda dhaabbilee Ruusiyaatin bitamani.

Feesbuukii, Twittarii fi Guugil Sadaasa 01, 2017 himannaa Ruusiyaan filannoo Ameerikaa keessa taasisteerratti qorattoota seeneti Ameerikaa dura dhaabbachuun ragaa aakka kennan gaafatamaniiru.

Yaada obbo Traampiif fuula Feesbuukii isaanii irratti hogganaan dhaabbatichaa Maark Zuukarbarg yaada barreessanin Feesbuukiin ''yaada kamiiyyuu akka simatu'' gochuuf carraaqaa jirra jedhaniiru.

''Beeksisawwan rakkoo godhatan'' alatti miidiyaan isaanii ''namni yaada isaa akka ibsatu, dorgomtoonni ummatatti kallattiidhaan akka dubbatan, akkasumas ummanni miiliyoonaan lakkaa'amu akka filatu,'' gumaacheera jedhan.

Akka Zuukarbargitti dorgomtoonni ''qarshii doolaara miiliyoona hedduu beeksisa onlaayiniif,'' kanfalaniiru. Kunneen, beeksisoota kaan waliin yeroo wal bira qabamu dachaa kuma caalaan rakkoo akka godhatan irra geenyeerra jedhan.

Yeroo gaafa pireezidaant Tiraamp filataman odeeffannoon dogongoraa qabxii filannoo jijjiire jechuuf ''maraataa'' jedhani barreessaniin gaabbuu isaanii abbaan umurii 33 Zukarbarg barreessaniiru.

Fuuladurattis Feesbuukiin ''ummata hundaaf hawaasa ijaaruu itti fufa'' akkasumas ''biyyoota odeffannoo wal dhahaa kennuun filannoo jijjiiruuf jiran irratti akka qabsaawan'' barreessaniiru.

Ruusiyaan filannoo Ameerikaa keessa akka hin hirmaanne irra deddeebbiin haalte. Pireezidaant Tiraamp illee hojjeettonni isaanii warra Ruusiyaa waliin hidhata akka hin qabne himuun ni yaadatama.

Haa ta'u malee, dhaabbileen basaasa Ameerikaa Mooskoon obbo Tiraamp akka filatamuuf gumaachuu ishii amanu. Koreen kongireesii fi qorattoonni FBI dhimmi kana ilaalaa jiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan