Gaafa Kaataalaan foxxoqxe Baarseloonaan eessatti taphata?

Tapha waancaa Koppaa Del Reey irratti deeggartoonni Baarseloonaa alaabaa Kaataalooniyaa foxxoqxe agarsiisuu yeroo mirmirsani, Caamsaa 30, 2015, Baarseloonaa, Speen

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Deeggartoonni Baarseloonaa hunduu kubbaa miilaa haalaan jaalatu ... baay'een isaanii immoo foxxoquu Kaataalaan fedhu

Gaaffii foxxoquu Kaataaloona irratti kilabiin kubbaa miilaa Baarseloonaa dhimmicha ofirraa dhiibee hin beeku.

Sochii filannoo riifarandamii Dilbata kennamu mootummmaan giddu galeessaa Ispeen seeraan ala jedhus, kilabiin kubbaa miilaa kuni garuu sochii kana deeggaraa jira.

Dhimmi foxxoquu Kaatalaan yeroo ijoo dubbii ta'etti poolisiin namoota Kaatalaan akka foxxoqxu deeggaran hidhuu fi meeshaalee sagalee kennuuf dhiyaatanis humnaan fudhachuun jeequmsa uumeera.

Kaataalooniyaan kan magaalli guddichi Baarseloonaa ta'e Ispeen biraa yoo foxxoqxe laaligaan Ispeen kilabii guddaa hin dhabuu? Xumura El-kilaasikoo ta'a laata?

Baarselonaan eessatti gora?

Hoggantoonni kilabichaa Baarseloonaan dhaaba siyaasaa akka hin taaneefi sagalee haa foxxoqxu jedhu kennuuf mirga akka hin qabne dubbatu. Dabalatanis, osoo Kaataalooniyaan Ispeen irraa foxxoqxees liigii kam keessatti akka hirmaatu filachuu hin dandeenyu jedhu.

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Hiriirri foxxoquu Kaataalaan deeggaru dirree Baarseloonaa Kaamp Nuutti akka taasifamu kilabiichi ni eeyyama

Haa ta'u malee, kilabichi rifarandamii ni deeggara. Loltoonni qondaaltota mootummaa Kaataalaan torban muraasa dura yeroo hidhaa turanitti kilabichi ibsa siyaasaa kanaan dura hin baramne baase.

''Dimookiraasii, mirga of-ibsuu, fi mirga hiree ofi ofiin murteeffachuu,'' ni deeggarra jedha ibsichi.

Maalis ta'u, kilabichi lafa taphatu yeroodhuma fedhe murteessuu waan dand'au itti fakkaata.

Maqaa Guddaa

''Akkuma Ispaanyol liigii tokko keessa turra,'' jedhan pirezidaantiin itti-aanaa kilabichaa Kaarles Viyaarubi, ji'a darbe ibsa yeroo kennan. Deeggartoonni kilabii lammaffaa Kaataalaan, Ispaanyool, garuu Ispeen biraa foxxoquuf waan fedhan miti.

Pireezidaantiin liigii kubbaa miilaa pirofeeshinaalaa Ispeen Haviyeer Tebaas garuu, ''osoo sagaleen kennameellee Baarseloonaan bakka taphatu filachuu hin danda'u'' jedhaniiru.

Waancaawwan Baarseloonaa

Madda suuraa, Getty Images

  • Baarselonaan waancaa Laaliigaa 24 ol fudhate
  • Waancaa mootichaa (Koppaa Dil Reey) kilabii kamuu caalaa si'a 29 fudhate
  • Maadiriidii fi Baarselonaa gidduu taphoota 235'tu taphatame. Kana keessaa Riyaal maadriid 95, Baarseloonaan 91 kan mo'an yoo ta'u si'a 46 qixa bahan.

Maddi kilabicha keessa beeku BBC'f akka himetti dhimma foxxoquu Kaataaloon irratti ibsi kilabicha irraa kennamu hin jiru.

''Garuu nuti kilabii kubbaa miilaa addunyaa irratti gurra guddaa horate dha jennee yaadna. Liigiin kamuu nu argachuu fedha, Ispeen dabalatee.''

Laaligaa Ispeen Baarseloonaa malee arguun na dhiba'' jedha leenjisaan Riyaal Maadrid Zinaddiin Ziidaan. ''Akka deggaraa kubbaa milaattis ta'e walumaa gala akka ispoortiitti.