Qonnaan bultoota Hindii: Humna ibsa sa'aatii 24 hin barbaannu

Qotee bulaa Naalgoondaa. Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Humni elektiriika sa'aatii 24 bishaan lafa jalaa harkifamee dhumu godhaa jedhu qonnaan bultoonni Hindii

Qonnaan bultoonni Hindii dhihaa naannoo Telaangaanaa jiraatan namoonni bishaan lafa jalaa gar-malee akka hin baafneef jecha, humna elektrikaa sa'atii 24'f hojjetu akka dhaaban angawoota gaafatan.

''Mootooronni bishaan ittiin harkisan bishaan lafa jalaa fi kan boolla keessa bahu googsa,'' jechuun qonnaan bulaan Yeeram Anjireedii jedhamu BBCtti himeera.

Adooleessa darbe keessa gandoota naannoo sanatti argaman keessa aanawwan sadi humna elektrikaa sa'aatii 24'f argatu jechuun mootummaan labsee ture.

Qotee bultoonni naannoo sanaa garuu humni ibsaa kun sa'aatii 9'tti akka dangeeffamu barbaadu.

Biyya namoonni hedduun humna ibsaa dhaabbataa barbaadan keessatti, gaafiin kun gaafii amaleeffatame miti.

Ibsaan naannoo sanaa yeroo mara waan adda cituuf, motorri qonnaan bultoota baay'ee yeroo ibsaan dhufu eegee ofiin ofkaasuun bishaan baasuu akka danda'u ta'e kan qophaa'ee dha.

Haa ta'u malee, namoonni kaan yoo motora isaanii dhaamsan illee warri hafan garuu bishaan baasuu waan itti fufaniif bishaan lafa keessaa kun ammallee dhumaa deema, jechuun qonnaan bultoonni kun dubbataniiru .

Goodayyaa suuraa Motorri daddafee bishaan baasuun boolla bishaanii keenya gogsa, jedha Qonnaan bulaa Yeeram Anjireedii

Bishaan lafaa keessaa kun aanawwan hongeef saaxilaman keessaa badaa jira.

''Qonnaaf gutumaa guutuutti kan nuti irratti hirkannu bishaan boollaati,'' jedhe Anjireedii. ''Tajaajilli humna elektriikaa kan sa'aatii 24 nuuf balaa guddaa dha.''

Angawoonnis, gaaffii walfakkaataatu qonnaan bultoota naannoo miliyoona tokkoo kan qaban aanaawwan sadan kana irraa nu qaqqabaa jira jechuun BBCtti himaniiru.

Waa'ee hiri'isu sa'aatii humna elektrikaa kanaa ilaalchisee angawoonni ifatti hin dubbatiiniyyuu malee, humna ibsaa sa'aatii 24f jedhame kun gara sa'atii 12tti dangefamuu akka danda'u BBC Teluuguun odeeffateera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan