Motummoonni gamtooman dhuguma Musliimoota Roohiingaa dagateeraa?

Baaqatoonni haaraan toora galuun yeroo dhaabilee gargaarsaa irraa nyaata fudhachuuf eegan, 24 Fulbaana 2017

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Uummannii Roohiingaa 500,000 ol ta'an Maayanimaar keessaa baqataniiru

Qondaaltonni mootumoota gamtoomanii Maayaanmaariitti argamuu, dhimma Roohiingaa mootummaan biyyatti akka hin ilaale gochuu isaa BBCn beeksise.

Akka itti gaafatamaa waajjira mootumoota gamtoomanii Maayaanmaar kan durii, falmittonni mirga namomaa naannoo Roohiingaa lafa rakkinni jiru akka dowwanneef dhorkaniiru.

Uummanni Roohiingaa 500,000 ol ta'anis haleellaa raayyaa waraanaatiin irra gahaa jiru baqachuun baayyeen isaaniis biyya Baangilaadish gahaniiru.

Waajjirri motummichaa Maayanmaaritt argamu garuu gabaasa BBC kana cimsee morma.

Dhaabbatichis erga isaan gara Baangilaadishitti godaananii kaassee deeggarsa taasisuun kan jalqabaatti. Kana malees, wayita oggantoota Barmaa balaaleefatus dhagahame jira.

Haa ta'u malee osoo rakkinni kun hin uumamiin waggoota afuriin dura, dureen dhaabbaticha biyyaattii kan lammii Kaanaadaa Renaataa Luuk Disaaliyaan:

Miseensoonni mirga dhala namoomaa gara naannawa warri Roohiingaa akka dhaqneef yaalii gochaa turaniiru.

Dhimmicha irratti ummata kakaasuun akka hingodhamne carraaqaniiru.

Hojjattoota duguggaan sanyii gaggeefamu danda'a jedhanii akka ofii irraa faggeeffaman taasifamaniiru.

Madda suuraa, FRED DUFOUR

Ibsa waa'ee suuraa,

Musiliimoonni Roohiingaa hedduu maatii isaanii dhabaniiru.

Walitti buu'insaa fi walxaxaa

Bara 2012 keessa, walitti bui'insa isilaamtoota Roohiingaa fi warra Budistoota Raakihiinjidduutti umameen namoonni 100 ta;an kan du'an yoo ta'u Roohiingoonni 100,000 ol ta'an ammo carraan isaanii lafa boqonnoo ta'eera.

Isaan boodas witti bu'insii yeroo yeroon kan umamaa ture yoo ta'u, gareen loltoota Roohiingaa hundeefamee ture.

Haa ta'u malee warra miidhamaniif gargarsi akka hinqaqabne gochuuf warra Budiistootaatiin hojiin adda addaa hojatamaniiru.

Haalli kunis warri Rooniingaa gargaarsa bu'uuraa akka hinargannee gufuu ummeera.

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Roohiingaanni hedduun qabeenya isaanii dhiisuun halkaniin gara Baangilaadishitti baqatu.

Haalli waa'ee rakkina ykn duguuggaa sanyii Roohiingaa dhufuu akka danda'u walgahiiwwan motummootaa gurgudda irratti dubbachuun hindanda'amne irra gahamee jira jechuun ture duree dhaabbatichaa kan dur kun kan dubbata.

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Baangilaadiish baqatoota simachuuf waan dandeessu gochaa akka jirtu dubbatti

Haallii dhaabbatichi rakkina naannichaa furuuf itti karoorfatee ture mataansaa kan qaawwawan hedduu qabu ta'usaa BBC qorateer

''Rakkina mirga namoomaa kan furu guddina dinagdee fidhuun jechuun darbame.''

Dhimma kana ilaalchisees gaaffii BBCn DisaaliiYaniif dhiyaateef deebii kennuuf fedha hin agarsiisiin hafaniiru.a.