Kaataalooniyaan 'Ispeeniin gargar bahuuf mirga gonfatte'

Baarseloonaatti namoonni walitti qabamuun bu'aa filannichaa haalaan eeggatan Image copyright Getty Images

Hogganaan Kaataalaan Kaarles Pujidamoon, rifarandamii falmisiisaafi jeequmsaan guutame booda naannoon isaanii biyya tokko ta'uuf mirga akka goonfatte dubbatan.

Sagalee tokkoon bilisummaa labsuufis karaan banameeras jedhan.

Angawoonni akka jedhanitti, namoota filachuuf galmaa'an keessaa %42.3 qofatu argame. Haata'u malee filannoo Dilbataatin, %90 bilisummaa deeggaraniiru.

Manni murtii heeraa Ispeen filannoo kana seera qabeessa miti erga jedhee booda, poolisiin biyyattii namoonni akka hinfilanne gochuuf, humna fayyadamuun namoota dhibbaan lakka'aman miidhaniiru.

Wiirtuulee filannootti, ofisaroonni waraqaa fi korojoo filannoo fudhataniiru.

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Hogganaan Kaataalaan Kaarles Pujidamoon, ennaa ibsa keennan miseensota mootummaa isaaniin marfamanii turan.

Gama biraatin ammoo, waldaaleen daldalaa 40 ol Kaataalaan keessatti argaman, 'sarbamuu mirgaafi bilisummaa olaanaa' sababeeffachuun gaafa Kibxataa diddaa agarsiisuuf kutataniiru.

Magaalaa guddittii naanichaa kan taate Baarseloonaatti, deeggartoonni bilisummaa hawwan, Dilbata galgala walitti qabamuun, alaabaa sochoosuunii fi faaruu Kaataalaan faarsuun dabarsan. Akkasumas warri bilisummaa jaraa hin deeggarru jedhanis, Baarseloonaa dabalatee magaalota Ispeen garagaraa keessatti mormii dhageessisan.

Jeequmsi maal fakkaata ture?

Mootummaan Kaataalaan namoonni 800 ol walitti bu'insa kanaan miidhamaniiru.

Monisteerri biyya keessaa Ispeen waan jedhe, poolisoonni 12 miidhaman, akkasumas namoonni sadis qabamaniiru. Kana malees, wiirtuuleen filannoo 92 cufamaniiru.

Jiroonaatti, poolisiin humna bittineessaa wiirtuu filannoo Obboo Pujidamoon keessatti filachuuf turanitti humnaan galuun warra keessa jiran baasan. Obboo Pujidamoon booda wiirtuu biraatti filatan.

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Baarseloonaatti, dubartiin kun mataasheerra miidhaan qaqqabeera

Viidiyoon TV irraa argame, Jiroonaatti poolisonni ulee fayyadamuun hojjettoota hawaasa ittisaa turan ennaa reeban agarsiiseera.

Kantiibaan Baarseloonaa Ada Kolaawu, gocha poolisni uummata 'ittisa hinqabne' irratti raawwatan balaaleeffataniiru. Ministeerri Muummee Itti aanaan biyyattii Soraya Saenz de Santamaria garuu, poolisoonni haala 'ogummaawwaa fi sirrii ta'een' gahee isaanii bahaniiru jedhan.