''Dhiiras ta'e dubartii waliin hojjachuun koo adda addummaa hin qabu''
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Hooggantuu warshaa yaada 'dubartoonni hooggansa hin danda'an' jedhu geeddarte

Maariinaa Pootookar Hooggantuu warshaa meeshaalee ijaarsaa Rookwuul Raashiyaa yoo taatu, industrii hedduminaan dhiirotaan hoogganamu kana keessatti, isaaniin qixa hojjechaa jirti.