Lammiin Itoophiyaa nama baabura Landan boombiin dhoosuuf karoorse gargaarte hojiirraa ari’amte

Mulumabeet Girmaa Image copyright Met Police
Goodayyaa suuraa Mulumabeet Girmaa nama balaa boombii geessisuuf ture Huseen Osmaan akka baqatuuf gargaaruu isheetiin hidhamtee turte.

Landanitti hojjattuun mana maree nama boombii dhoosuuf ture akka baqatuuf gargaarte, erga jechi ishee dhagahameen booda hojiirraa arii'atamte.

Mulumabeet Girmaa nama balaa boombii imaltoota irraan Adoolessa 21, 2005 geessisuuf ture Huseen Osmaa akka baqatuuf gargaaru isheetiin hidhamtee turte.

Isheenis osoo gara Room bakka itti qabame osoo hindeemiin dura gara Birigtanitti akka baqatuuf gargaarte.

Durbee Mulumabeet bara 2013 mana hidhaatii akkuma baateenis akka gargaartuu leenjituutti mana maree Saayuzwaark keessatti qaxaramte.

Akka gaazexaan 'The Sun' jedhutti,s shamarreen waggaa 33 tun hojii leenjii hojiirraatiin bu'aa olaanaa galmeessu isheetiif fuula barruu mana marichaa irratti baate ture.

Waa'ee galmee yakkaa ishee mindeessaa isheetti himu dhiisuun hojiirraa arii'atamte, manni maree akka jedheetti.

'Xinxala cimaa'

Eleenoor Kelii, hojii gaggeessaa duree Mana maree Sawuuzwaark: ''Akkuma hojii ishee dura ifa ta'een tarkaanfii atattamaa fudhachuun hojiirraa dhaabne.

Balleessa ishee gutuu mana mareetti hin himne.''

''Tibba mindeefamtuttis jarreen kunneen tarree odeeffanno poolisii ishee gonkumaa hinilaalle.''

''Wayita mindeeffamtu sochii ishee guutuummaatti haala fayyadama kompitara ishee xinxallee jirra; garuu balleessaa tokko illeen hin agarre.

"Haala taatee kanaan walqabateen xinxala cimaa adeemsaa fi duraafi duuba adeemsaa ilaallee jirra.''

Image copyright Met Police
Goodayyaa suuraa Huseen Osmaan gocha yaalii dhootuu korojootti gutameen baabuura lafa jalaa fi awutobsii irratti raawwachuu keessatti hirmaatee ture.

Dubree Mulummabeet wayita waggaa 10f hidhamtu nama waggaa 24 turte. Erga iyyatteen booda gara shaniitti gad hir'ateef.

Isheenis nama balleessaa qabu gargaaruu fi waa'ee gocha Osmaan irratti odeeffannoo keennuu diduun balleesituu taatee argamte.

Isheenis obboleettii ishii Yeshii Girmaa, kan haadha manaa Osmaan waliin hidhamtee turte.

Image copyright Met Police
Goodayyaa suuraa Osmaan Adoolessa 2007 erga yakka ajjeechaatiin himatameen booda umurii gutuudhaaf hidhamee ture.

Osmaan, namoota Muktaar Sayiid Ibraahiim, Yaasiin Omaar fi Raamzii Mohaammed jedhaman waliin ta'uun, dhootuwwan korojootti gutanii karaa baabura lafa jalaa sadiitiin; Buufata Sheepperd Bush, buufata Ovaal fi buufata Waareen Istireetii fi daandii awutobisii Haakenyii keessatti yaalii taasisanii ture. Boombichis osoo hin dhohiin hafe.

Yaaliiin kunis erga bombiin jiddu gala Landanitti namoota 52 ajjeesuun kanneen 770 miidheen, torban lamaan booda ta'e.

Isaanis Adoolessa bara 2007tti karoora ajjeechaatiin Landan mana murtii Wuudwiich Kiraawonitti itti murtaa'uun umurii guutuuf hidhaman.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan