Biyya malee kan dhalatte
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Biyya na jaalatu barbaadaan jira

Mahaa Maamoo biyya hin qabdu. Abbaafi haati ishee lammiilee Siiriyaa ta'anis, haatiishee Musliima, abbaan ishee ammoo Kiristaana waan ta'aniif,gaa'illisaanii qondaaltota biyyattii biratti fudhatama hin arganne. Kanaafuu, Mahaan lammummaa Siiriyaa hin qabdu jechuu dha. Biyyi tokko garuu ishee simattee jirti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan