Daataan jettii fi humna waraana galaanaa Awustiraaliyaa hatame

Humni waraanaa Awustiraaliyaa F-35 dhaabbate mul'ata Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Hanni kuni sagantaa lolaa waliini Awustiraaliyaa F-35 jedhamu akka of keessaa qabu qondaaltonni himaniiru

Iccitiiwwan sagantaa humna ittisaa Awustiraaliyaa ''hedduu'' kompitaroota keessaa hatamani.

Daataan jiibii 30 (30GB) ta'u dhaabbata kontiraaktara mootummaa jalaa kan fudhatame yoo ta'u sagantaa xiyyaarota lolaa fi dooniiwwan waraanaa of keessaa qaba ture.

Odeeffannoon hatame garuu yoo daldalaaf balaa ta'e malee iccitii biyya gaaga'u miti jedheera mootummaan biyyatti. Mootummaan biraa harka keessaa akka qabuus baruu hin dandeenye.

Qondaaltonni olaanaa kompitaraa balaa akkanaa ittisuuf hojjetan nama kana hateen ''Alf' jedhaniiru - Awustiraaliyatti maqaa nama hin baratin ykn dubbii arbeessuuf jecha itti fayyadamanidha.

Daataa ol kaa'ame saamuun A.L.A Adooleessa waggaa darbe kan eegale yeroo ta'u hanga hanga Sadaasaatti mootummaan hin barre. Abbaan kana godhees hin beekamne.

''Mootummaa biyya biraa ta'uus ta'u dhiisuus danda'a. Nama dhaabbata biraaf hojjetaa turees ta'u danda'a,'' jechuun ministirri indastirii humna ittisaa Kiristoofar Paayne korporeeshinii biroodkaasting Awustiraaliyaatti dubbataniiru.

Dadhabina Saaxilame

Hogganaan dhaabbata biyyatti wanta akkanaa to'atuu Micheel Kilaark hanna (hack) taasifame 'hedduu fi baay'ee bal'aa'' jedhaniiru.

Odeffannoon hatame sagantaa lolaa waliini Awustiraaliyaa F-35 jedhamuu fi dolaara biiliyoona 13 baasiin itti taasifama jedhame ture.

Dabalataanis, sagantaa waa'ee xiyyaaraa imalaaf oolu C130 jedhamu, balalii to'annoof ooluu fi doonii waraanaa of keessaa qaba ture.

Konfiransii nageenyaa Siidniif obbo Kilaark akka dubbatanitti namni hate suni sofweerii kontiraaktara mootummaan fayyadame. Softweeriin sunimmoo ji'oota 12'f hin haaromfamne ture.

''Gaarummaan isaa daataan hatame kan daldalaati malee kan waraanaa miti. Haa ta'u malee, qoranne bira geenya,'' jedhaniiru obbo Paayneen.

Haala nageenya daataawwan keenya irratti garuu waan gaarii nu barsiise jechuun dubbatan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan