Poolisiin Keenya 'mormiitoota 30 ajjeesse'

Motmitoonni wayita gommaa guban Image copyright AFP

Filannoo pireezidaantummaa Haggayya darbe gaggeeffamee tureen walqabatee, jeequumsa Keenyaa iddoowwan garaa garaatti taasifameen namoonni 30 ta'an poolisiin ajjeefamusaanii gabaasin dhaabbata addunyaa tokko mul'ise.

Gabaasini haaraan Dhaabbata idil-addunyaa mormituu mirgoota Namoomaa (HRW) akka mul'iseetti, wayita ajjeechaan namoota 17 hinmirkanaayiin magaalaa keessatti raawwatamu poolisoonni ''kallattiin keessatti'' hirmaataniiru.

Bakkeewwan jeequmsi itti uumamu mala jedhamanittis, poolisoonni humna cimaatti fayyadamuun rakkinicha harbeessu isaanitiin himatamaniiru.

Gareen mirgootaa akka jedhanittis, humna cimaatti fayyadamuun poolisoota Keenyaatiif mallattoo ta'ee jira.

Torban darbees, dorgomaan paartii mormitu isa cimaa, Raayilaa Odiingaa filannoo pireezidaantummaa irra deebiin xumura ji'a kanaa gaggeefamu keessaa ofi baasaniiru.

Kaadhimamichis osoo adeemsi jijjiramaa hingaggeefamiin kenniinsi sagalee haqa qabeessa ta'e jiraachu itti hinamanne jedhaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan