Sebaastiyaan Kurz: Cichaan Ostriyaa hogganaa biyyaa umuriin xinnaa addunyaarraa ta'uuf adeema

Sebastian Kurz Image copyright Getty Images

Paartiin cichaa/rincicaa Ostriyaa People's Party, dargaggoo umurii 31 Sebaastiyaan Kurziin hogganamu, filannoo waliigalaa biyyattii mo'achuuf akka jiru, raagni ni agarsiisa.

Obbo Kurzi addunyaarraa hogganaa biyyaa umuriin xinnaa isa duraa ta'uuf deema.

People's Party harka 31 mo'achuu danda'a. Itti aanuun warra Social Democrats yookaan Freedom Party keessaa kamtu lammaffaa akka bahu haga yoonaa hin beekamne.

Paartiin Obbo Kurz, sababa sagalaee olaanaa hin arganneef, paartii godaansa mormu- Freedom Party waliin aangoo gamteessuu danda'u.

Obbo Kurz deeggartoota isaatin: ''Yeroon jijjiiramaa biyyattii kanaa amma. Har'i yeroo biyya keenya itti jijjiiruuf murteessinudha. Warreen kana milkeessuuf gumaachan hunda galateeffachuun barbaada.

''Hedduu gammadeera. Ostriyaaf hojjechuuf qophaa'eera.''

Sebaastiyaan Kurz eenyu?

Filannoo kanaan dura, Obbo Kurz Awurooppaatti ministira dhimma alaa umriin xinnaa ta'uun tajaajileera. Wayita 2013tti muudamu sana, umriinsaa 27 ture.

Caamsaa 2017tti hoogganaa paartii People's Party ta'e. Hojii siyaasaa isaa kutaa dargaggootaa paartichaa keessatti dura taa'aa ta'uun eegale. Achiis gara mana maree magaalaa Viyeenaatti darbe.

Maqaa masoo "Wunderwuzzi" (nama bishaan irra deemuu danda'u ) jedhamuun beekama. Yeroo baayyees hoggantoota umuriin xinnaa ta'an kanneen akka Imaanu'el Maakroon (Faransaay) fi Jastiin Tiruudoo (Kaanaadaa) waliin walbira qabama.

Akka Obbo Maakroonis, Obbo Kurz naannawa isaatti sochiin uumeera. Sochii kanaanis paartii isaa Paartii Uummataa (People's Party) - waggoota 30 oliif aangoorra ture haaressuun - ''Paartii Uummataa Haarawaa'' "The New People's Party" jedheera.