Hoogganaa akkamii barbaaddu?
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Iddoo hojii yoo xiqqaate sa'aatii 8 itti dabarsitanitti hoogganaa akkamii barbaaddu?

Guyyaa 1 keessaa yoo xiqqaate harka 1/3ffaa iddoo hojiitti dabarsina. Hojiin karaa gaariin akka hojjetamuuf ammoo hoogganaa/hooggantuu waliin hariiroon qabdan murteessaa dha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan