Harma koo naqabee itti cice
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Harma koo bitaa natti qorrinaan

Doorsisni saalaa narra gahe kan jettu Aaniitaa Ndeeruu dhiyeessituu sagantaa Raadiyoo fi Televizhiniiti. Yoon seenaakoo qoodee, tarii dubartooti biroos kan isaanii qooduun rakkoon kun qabatamaan jiraachuu isaa hubattuu jedheenii, jetti.