Obaamaa fi Buush osoo maqaa Tiraamp hin eeriin qoodiinsa Ameerikaa ciminaan qeeqan

Pireezidantii duraa Baaraak Obaamaa (bitaa) fi Joorji W Buush bakka garaa garaatti haasaa taasisaa Onk 19, 2017 Image copyright Getty Images/Reuters
Goodayyaa suuraa Baaraak Obaamaa ta'e ykn Joorji W Buush maqaan Doonaald Tiraampiin hin eerre.

Pireezidaantoonni Ameerikaa duraaBaaraak Obaamaa fi Joorji Buush waa'ee haala siyaasa Ameeriikaa keessaa irratti yaaddoo qaban haasaa oggansa Doonaald Tiraamp harka jalaan iffachuu fakaatuun ibsaniiru.

Mr Obaamaan lammiilee Ameerikaa siyaasa 'qoodiinsaa' fi 'soodaa' akka dagataniif kan gaafate yoo ta'u, Mr Buush ammoo 'sosoddaachisoofi loogii jireenya siyaasaa keessaa qeeqaniiru.

Lamaan iyyuu bakka garaa garaatii dubbachaa tura; waa'ee Pireezidaanti Doonaald Tiraamp maqaan hineerre.

Mr Tiraamp kan oggantoota isa duraa qeequun beekamuus hanga ammaatti omaa hinjenne.

Pireezidaantoonni duraas waltajjiiwwan siyaasaa irraa qoolleefatanii turan. Kunis erga yeroo dheeraatiin booda nama isaan duuba taayitaa qabate qeequuf kan haasa'an ta'u riiportarri BBC gabaaseera.

Garuu haala siyaasa ammaa keessatti ammalli aadaa fi ulaalaagaa jiraachaa turees kan waljalaan badaa adeemee fakkaata jechuunis dubbateera.

Mr Obaamaan haaraa duula walgahii Dimokiraasii Niyoork, Niiw jeersii keessaa irratti taasiseen, 'nutti Ameeriikaanoti siyaasaa qoodiinsaa akka hinfudhannee addunyaaf eergaa dabarsuu qabna. Siyaasa sodaachisoo hinfudhannu,' jedheera.

Itti dabaluunis, ''Nuti kan hinqabne qoodiinsa siyaasaa isa kan bara durii jaarraawwan heedduun dura mul'ataa tureedha.

''Siyaasni muraasni amma argaa jirruus, sana siree irra kan keenye fakkaata. Kunis haasaa waggoota 50n duraati. Amma garuu yeroonsaa jaarraa 21ffaadha. Hubadhaa!''

Mata dureewwan walitti dhiyaatan