Liivarpuulimoo Totanhaam – eenyutu irra-aana?

Totanhaam Leestar waliin Image copyright BBC Sport

Yargan kiloopp jara diddiimtuu waggaa lama dura leenjisuu erga eegalanii as tapha shan Totanhaam waliin taphatani takkaallee hin mo'amne. Gaafa Dilbataa Weembileeyitti yeroo taphatan garuu kana itti fufsiisuu danda'uu?

JIMAATA

Image copyright BBC Sport

West Haam Biraayitan waliin

Tapha torban darbeen Andi Kaarool kaardii diimaan dirree keessaa bahuun isaan miidhuus West Haam jalqaba bara dorgommii baranaa as fooyyee waan agarsiisan natti dhagahama.

Biraayitanis daqiiqaa xumuraa irratti rukuttaan adabbii xumuraa osoo itti rukutame Evartan hanga qabxii jalaa hiratutti ga'umsa bareedaa agarsiisaa turan.

Ammas jara West Haam akka rakkisan nan amana. Garuu, gareen Islaavan Biilich waan keessa bahu natti falkkaata.

Tilmaama Laawroo: 2-0

SAMBATA

Image copyright BBC Sport

Chelsii Waatford waliin

Chelsiin yeroo darbe Kiristaal Paalaasiin injifatamuun isaa xiqqoo na rifachiise ture. Garuu, takkaatti garee badaa ta'e jechuu miti.

Garee amma amma qabaniin garuu waancaa bara darbe fudhatan lammeeffachuuf carraan qaban xiqqaadha.

Kilabiin Waatford dirreen ala ga'umsa cimaa qaba - tapha afur keessaa sadii injifatani tokko qixa bahani.

Tilmaama Laawroo: 2-0

Image copyright BBC Sport

Haadarisfild Maan Yunaayitid waliin

Haadarisfild Maan Yunaayitid waliin

Duratti jedhen ture, Haadarsfild mo'uu qofa osoo hin taane galchii muraasa barbaadu.

Taphoota jahaan darbe keessaa takka qofaa galchani- Tootanhaam afur itti galche Iswaansiinis lama itti galchee ture.

Ani Yunaayitid akka dhaqee injifatuun deeggara. Gaaffiin ka'u garuu, hagam isaan dhamaasuu danda'u kan jedhu.

Tilmaama Laawroo: 0-2

Image copyright BBC Sport

Maan Siitii Barnileey waliin

Bara dorgommii baranaa Barnileey ajaa'iba hojjetaa jira. Deeggaraan isaaniillee taphoota saddeet keessaa tokko qofa mo'amani sadarkaa 7ffaa irratti taa'u jedhe tilmaame ture jedhe hin yaaduun na dhiba.

Barnileey Kilaboota gurguddaa morkatan haalaan qoraniiru.

Akkaataa Maanchistar Siitiin taphatutti garuu bakkuma hunda irraa carraa galchii uumu.

Tilmaama Laawroo: 3-0

Image copyright BBC Sport

Niwkaastil Kiristaal Paalaas waliin

Kiristaal Paalaas torban darbe Chelsii injifachuun leellifame sana taphattoota irratti leenjisaan isaanii Roy Haadsan leenjii taphattootaa irratti waan godhan arguun danda'ama.

Ammas gara Sent Jeems paark imalanii qabxii gaarii jedhame eegama. Haa ta'u malee, tapha haalaan cimaa itti ta'a jedhe eega.

Tilmaama Laawroo: 2-1

Image copyright BBC Sport

Istook Bornmaawuuz waliin

Gaafan garee isaanii jalqaba ilaale kilaboonni kun bara dorgommii baranaa hammana sadarkaa xumuraa irratti argamu jedhe hin eegne ture.

Kilaboota lamaan keessaa, kan Bornmaawuz baay'ee na dhipisa.

Tilmaama Laawroo: 1-1

Image copyright BBC Sport

Iswaansii Leestar waliin

Abbootin qabeenyaa Leestar waanuma kilabiin isaanii waggaa lama dura waancaa ol kaaseef ammas sadarkaa duraarra taa'uu qaba yaada jedhu qabaachuu danda'u.

Yeroon kunimmoo kilaba Weelsh, Iswaansiif , yeroo bareedaa dha. Torban darbe Haadarsfild injifatani ofitti-amanamummaa horataniiru.

Ga'umsi Iswaansii baranaa garaa nagahuu dhabuus jechuudha.

Tilmaama Laawroo: 2-1

Image copyright BBC Sport

Saawuzampitan West Biroom waliin

Leenjisaan West Haam Tooni Puulis gareen isaa torban darbe dursee galchee booda garuu qixa bahuun isaan hin gammachiifne.

Erga gareen isaa liigicha irratti injifatees taphni jaha darbeera.

Saawuzampitan gaafa Dilbataa booda ka'e si'a lama Niwkaasil irratti galchuun qabxii hiratee ture.

Ammas gareen Saawuzampitan akka West Biroom injifatan nan deeggara.

Tilmaama Laawroo: 2-1

DILBATA

Image copyright BBC Sport

Evartan Arsenaal waliin

Kilaboonni lamaanuu waan itti dhimmaman qabaatanis yaaddoon Evartan guddaadha.

Morkattoonni yoo jifatanii fi humnaan taphatan Arsenaal socho'uu rakkata. Akkuma yeroo kilaba guddaa morkatan deeggarttoonni Evartan cookan gaafa Dilbataas waan cookanif kilaba isanitti humna hora jedhee nan yaada.

Tilmaama Laawroo: 1-1

Image copyright BBC Sport

Totanhaam Liivarpuul waliin

Totanhaamiif torban darbe gaarii ture. Falfaltuu Weembileeyitti isaan qabe cabsuun Bornmaawuuz injifachuu danda'aniiru. Chaampiyeensliigii irrattiis Maadriid waliin gaarii taphatan.

Liivarpuulis gaafa Kibxataa Maariboor akka hin taane godhanis taphni kuni garuu itti cimuu hin oolu.

Akka walitti dhiyaatani taphatan eegama. Taphattoonni Liivarpuul galchuu maluu garuu morkataan isaanii akka irratti hin lakkoofsisne gochuu rakkachuu danda'u.

Tilmaama Laawroo: 1-1

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata