Suraawwan ciccimoo Afriikaa: Onkololeessa 13-19, 2017

Suuraawwan gaarii torban kanaa Afriikaa gutuufi Afriikaanota biyyoota addunyaa gara garaa keessa jiraatan keessaa filataman.

Saandiraa Kowudi'oo Abiijaan, Iveeriikoost keessatti akkaataa rifeensa ishee waliin, Onkolooleessa 13, 2017. Image copyright Reuters

Saandiraa Kowudi'oo magaalaa guddoo Iyivooriikoost Abijaan, keessatti akkaataa qabannaa rifeensa haarawaan yeroo yoo dabarsitu.

Simoon Nikeendooh Abijaan, Iveeriikoosti mana rifeensaa isaa keessatti wayita maamiltoota simmannaaf eegaa jiru, Onkolooleessa 13, 2017 Image copyright Reuters

Simoon Nikeendooh Iveeriikoosti Abijaan, mana rifeensaa isaa keessatti wayita maamiltoota simmannaaf eegaa jiru.

Moodelli faashinii wayita dibannaa faayaa ishee qopheessaa jirtu Onkolooleessa 14, 2017 Kinishaasaa keessatti. Image copyright AFP

Oggeessoonni dibata bareedina tokko tokkos moodeelittiin barreeddee akka mul'attu taasisuuf ibsaa mobaayilii isaaniitiin fayyadamu...

Moodeelii wayita agarsiisa Torban faashinii Kinshaasaatti dizaayinii uffataa Kongolizayaanotaan uumamee agarsiisaa wayita turteetti, Onkolooleessa 13, 2017 Kinshaasaa keessatti Image copyright JOHN WESSELS

Booda moodelittiin wayita waltajjii irratti uffannaa dizaayinara lammii Kongoliziin hojjetame agarsiisaa jirtu.

Kabajamtoonni Morookkoo aadaadhaan tibba feestivaala Tiboordaa abiidda baatanii agarsiisa fardaatiin gosa jidduutti wal dorgomu. Kunis Al-Jaadidaah, Morookootti Onkoololeessa 18, 2017 ture. Tibooridaan agarsiisa aadaa namoonni farda garmaaman kan itti gargaamaniidha. Warreen gargaaman kana irratti hirmaatanis gareewwan gugsiidhaan beekamoo, hundinu uffannaa aadaatiin ta'uun, saffiisa walfakkaataan sarara kallattii irra deemuun, abidda qabsiifame samiitti asii ol qabuun dursanii deemuuf yaalu. Image copyright EPA

Guyyaa Roobii, Namoonni kabajamtoonni Morookoo, agarsiisa gugsii fardaa magaalaa El-Jaadiidaa, Kibba Kaasaabilaankaatti yoo agarsiisan...

Kabajamtoonni Morookkoo aadaadhaan tibba feestivaala Tiboordaa abiidda baatanii agarsiisa fardaatiin gosa jidduutti wal dorgomu. Kunis Al-Jaadidaah, Morookootti Onkoololeessa 18, 2017 ture. Tibooridaan agarsiisa aadaa namoonni farda garmaaman kan itti gargaamaniidha. Warreen gargaaman kana irratti hirmaatanis gareewwan gugsiidhaan beekamoo, hundinu uffannaa aadaatiin ta'uun, saffiisa walfakkaataan sarara kallattii irra deemuun, abidda qabsiifame samiitti asii ol qabuun dursanii deemuuf yaalu. Image copyright EPA

Namoonni agarsiisicha irratti hirmaatanis gootota warra fardaan garmaaman sarara qabatanii saffiisa walfakkaatuun adeemuun, dhumaratti abiidda asii ol samiittti ol kaasuun agarsiisu.

Garee shubftoota haalluun bareedanii Kolkaataa, Hindii irraa agarsiisa ifaa irratti osoo hin hirmaatiin dura wayita dibata miidhagaa isaanii dibataa turanitti. Agarsiifni ifaa kunis ayyaana magaalaa Afriikaa Kibbaa Darbaan keessatti wayita ayyaaneefamu, Onkolooleessa 14, 2017. Agariisa guyyoota lamaa irratti namoota kuma 100 tu dawwate. Ayyaanneffannaan kunis sirba sirbuu, agarsiisa hiriiraa, konkoolaataa, daansii, xabawwan, fuula haalluu dibachuu, nyaatawwan kuduraan hojatamanii fi uffannaa, akkasumas agarsiisa faayyaafi ashangultiin kan hammatuudha. Dargaggoonnis dandeettii aadaafi amantaa isaanii agarsiifachuuf carraa itti argatu. Image copyright AFP

Guyyaa kamisaa, shubbiftoonni beekamoon osoo Diwaalii, ayyaana ibsaa Hindii hin agarsiisiin dura wayita dibata bareedinaa dibachaa turanitti. Kunis Afriikaa Kibbaa magaalaa Darbaanitti ture.

Shubbiftoonni kunneenis konfaransiin giftii dureewwan Afriikaa Lixaa farra hunma daa'immanii taasisan irratti shubbisa wayita agarsiisan. 17, 2017. Image copyright AFP

Kun osuma kanaan jiruu, shubbiftoonni kunneen konfaransiin giiftii dureewwan Afriikaa Lixaa qisaasa humna daa'immanii hambisuuf taasisan irratti shubbisa wayita agarsiisan.

Barattooonni Laayibeeriyaa guyyaaa ijoollee durbaa kabajuuf hiriira galanii, magaalaa Monoroviyaatiin alatti, Laayibeeriyaa Onkolooleessa 18, 2017. Image copyright EPA

Guyyaa itti aanuu ammoo, Magaalaa guddoo Laayibeeriyaa, Monrooviyaatti guyyaa ijoollee shamarranii irraati eergaa walqixummaa saalaa jedhu uffannaa mataa isaaniitti kaawwachuun wayita deeman...

Lammiileen Laayibeeriyaa 'haasaa guyyaaa' gabatee gurraacha qarqara daandii irraa dubbifatu, magaalaa Monroviyaatti. Onkolooleessa 17, 2017. Lammiileen Laayibeeriyaa gaazeexaa bitachu hindandeenyees,odeeffannoofi bu'aa filannoo pireezidaantummaa filannoo waliigalaa gabatee gurraacha daandii irraatii argatu. Image copyright EPA

Namoonni gaazeexaafi mobaayilii isaanitiif kaardii bitachuuf hin dandeenyee bu'aa filannoo pireezidaantummaa magaalaa namoonni itti baayyatu keessatti gabatee haasaa guyyaa irraa argatu. Erga xabataan kubbaa milaa beekamaan Joorji Wiihaa pireezidaantii itti aanaa Jooseef Boo'aakiyaa caalmaan mo'achuu dadhabeen booda, filannoon irra deebii baatii dhufu keessa gaggeefama.

Manneen konteenaraan ijaaramanis hedduunis Kibbaa Johaansbargitti, magaalaa mandara Maboonengii argama, Onkolooleessa 16, 2017. Ijaarsicha keessattis manneen 100 kan argaman yoo ta'u, akka bu'uraattis kontenaroota sadiitu jalaan buufame. Image copyright EPA

Guyyaa Kibxataa Magaalaa gurraachotaa kan taate Johaansbargitti, namoonni mandara Maaboneengii karaa manneen konteenarootaan wali irratti ijaaramanii darbu.

Aanaa Maaboonengiitti fakkiiwwan gidgiddaa irraa magaalaa Johaansibargi keessatti argama. Afriikaa Kibbaa Onkoloolleessa 16, 2017. Naannichis akka jidduu gala magaalaa aanaatti kan misoofamee waggoota shanan darban keessa yoo ta'u, kunis nageenya, daldalaafi turiistoota baayyee gara naannichaatti harkiisuuf kan taasifameedha. Image copyright EPA

Naannoon kunis kan akkasiin barreechifame erga irra deebiin misoomsuun qondaaltoota magaalaatiin labsameen booda ture.

Xabataan Dortimuund Gaabonese Pierre-Emerick Aubameyang erga kubbaa miilaa Jarmanii divisiiyoonii jalqabaa goolii 1:0 galcheen booda akkasiin gammachuusaa ibsate ture. Jarmanii Lixaa, Onkolooleessa 14, 2017 Image copyright AFP

Guyyaa Sanbataa ammoo, xabataan kubbaa miilaa Gaabonese, Pierre-Emerick Aubameyang kilabii Dortimundii diviziyoonii tokkooffaa jarmaniitiif faalla RB Leipiziig biyyuma isaanitti tabachuun erga goolii ittiiin mo'annaa galcheen booda akkasiin gammachuu isaa ibsatee ture.

Suuraawwanis kan kaafaman, AFP, EPA, PA and Reuters

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata