Mallattoowan dhukkubbii kaansarii harmaa 12
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Mata dureewwan walitti dhiyaatan