Yaadannoo iccitii shamarran Chibook- Kutaa 1

Suuraa Naa'omii Addaamuu fi waan isheen jettee Ingiliffaan: ''Yaaddannoofan barreessaa ture."

Shamarreewwaan baatii Caamsaa gadi dhiifaman keessa tokkoo wayita to'annaa garee milishoota Bookoo Haraam jala turte, waggoota sadiif attamiin yaadannoo qabachaa akka turte gaazexessituu Adaa'obii Tirishiyaa Niwaa'ubaaniitti himtee jirti.

Naa'oomii Adamuu wayita bara 2014 barattooota shamarraan irra caalaan isaanii kirisitiyaana ta'an 200 waliin garee Bookoo Haraamiin fudhatamanitti shamarree umurii waggaa 24 turte.

Isaaniin butamuun gara bosoona Saambiyaa kaaba-baha Naayijeeriyaatti argamuu geeffamuun isaanii yakka addunyaa guutuu yaaddesse ta'ee tureeera.

Tibbaa to'annaa jala turanittis, daree barnoota quraanaa akka ittiin hordofaniif barruleen kennameefii ture.

Garuu, shamarran muraasni barruulee kana yaadannoo itti qabachuuf itti fayyadaman. Wayita milishoonni harkatti argan barrulee kana akka gubaniif dirqisiifamu ture.

Durbe Adamuun garuu kan ishee dhoksuu dandeessee jirti.

Isheefi hiriyaan ishee Saaraah Saamu'eel kan umuriin waggaa 20 fi shamarran sadi kan biroos mudannoo isaanii yaadannoo itti qabachuuf barruleechatti fayyadamaa turan.

Seensi yaadannoo kan barreeffamee afaan Ingilizii salphaafi afaan Haawusaa baay'ee gaarii hin taaneeni.

Guyyaan irratti barraa'u baatu iyyuu, barreessu kan eegalan ji'oota jalqabaa itti to'annoo jala oolan irraa eegaluunii dha.

Baay'ee isaanii keessaa 10 qofti akka itti anuun wal duraa dubaan isiniif dhiyaata. Qubeefi sirni tuqaawwanii sirreefamaniiru.

1) Gochi buttaa raawwatame kan itti yaadame hinturree

Milishoonni Ebla 14, 2014 barattoota Chibook butan, kan dhaqan garuu 'kutaa motaraa' haatuuf yaadanii akka ture yaadannichaan barraa'eera.

Garuu maashinii attamii barbaacha akka ture wanti adda bahe hin jiru. Torban muraasaan dura garuu hojiin ijaarsaa gaggeefamaa tureera.

Kanaafuu, maashina ittiin simiintoon tolfamu haatuuf ta'u mala. Kunis maashinichi meeshaa waraanaa itti tolchuufis waan oluufi.

Garuu, wayita isa argachu dhabanitti barattoota gareedhaan walitti qaban maal gochu akka danda'an mari'atan.

Erga filannoowwan sukanneessoo baayyee yaadaniin booda, shamarran kanneen isaan waliin fudhatanii deemuuf murteessan.

''Jidduu isaanittis wal loluu eegalan. Mucaa inni xiqqaan tokko walitti qabuun akka nu guban itti hime. Lakkii gara Saambiyaatti of waliin fudhannee yaa deemnu, jedhee kan biraa. 'Lakkii akkas hin goonuu, yaa isaan qajeelchinutii isa booda gara mana warra isaaniitti yaa deebii'an. Osoo wal dhabaa jiranu isaan keessaa tokko ammoo, 'Ani konkolaataa duwwaa dhufee duwwaa hindeebi'u, yoo walitti qabuun [Abubaakar] hogganaa Bookoo haraam nama ta'etti, erga isaan geessiinee booda inni waan isaan godhu beekaa jedhee.''

Mata dureewwan walitti dhiyaatan